Termeni și condiții

CLAUZA 1. Acordul și Acceptarea Termenilor si Condițiilor

1.1. Acești Termeni și Condiții („Termenii și Condițiile”) se aplică tuturor contractelor care urmează să fie încheiate de AROBS ETOLL SOLUTIONS S.R.L., cunoscută și sub numele său comercial AROBS ETOLL SOLUTIONS S.R.L., societate cu răspundere limitată, având sediul social în Cluj-Napoca, România, și sediul principal de afaceri în 400409 Cluj-Napoca, la Strada MINERILOR, Nr. 63., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/1085/2022, reprezentată prin Director Executiv – Ovidiu Bojan cu clienții săi în temeiul cărora oferă servicii, dispozitive și echipamente conform specificațiilor prezentei.

 

1.2. Toate serviciile furnizate sunt supuse acestor termeni și condiții, disponibile pe site-ul www.etoll.solutions, secțiunea Termeni și Condiții. Ne rezervăm în orice moment dreptul de a modifica, schimba și/sau înlocui integral sau parțial site-ul web și informațiile pe care le conține.

1.3. Se va considera că orice client care utilizează serviciile și echipamentele noastre a înțeles acești termeni și condiții și i-a acceptat în mod expres, fără rezerve. Persoanele juridice care sunt direct sau indirect implicate în orice mod în serviciile furnizate de noi sau în numele nostru se pot baza, de asemenea, pe acești termeni și condiții.

1.4. Amendamente.
a. AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a aduce modificări ocazionale acestor termeni și condiții, fără notificare prealabilă. Toate aceste modificări vor fi plasate online.
b. Utilizarea continuă de către client a serviciilor oferite, a portalului pentru client sau a site-ului web constituie o acceptare a acestor termeni și condiții și a oricărei modificări aduse acestora.
c. În cazul în care clientul nu este de acord cu o modificare, acesta poate transmite o notificare scrisă pentru a solicita rezilierea contractului. Lipsa acestei acțiuni va constitui acceptarea din partea clientului a modificărilor.


d. Orice modificare a termenilor și condițiilor privind autoritatea de colectare a taxei rutiere sau furnizorul de servicii va fi reflectată imediat, fără a fi necesară vreo notificare.

1.5. Termenul „Contract” include acordurile-cadru, acești Termeni și condiții, aplicația MSE, Lista standard de prețuri, termenii de utilizare a site-urilor web și a portalului online puse la dispoziția Beneficiarului de către AROBS ETOLL SOLUTIONS. Termenul contract include, de asemenea, orice termeni și condiții sau acorduri suplimentare cerute de terți, autoritățile de colectare a taxei rutiere sau furnizori de servicii pentru furnizarea serviciilor suplimentare, inclusiv, acolo unde este aplicabil, taxele care acordă un drept asupra acestora, sau în ceea ce privește autoritățile de colectare a taxei rutiere, condițiile de preț și în special reducerile și/sau reduceri aplicate taxelor de drum de către fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere („Termeni și condiții pentru furnizorul de servicii”).

1.6. Clientul este de acord să respecte orice contracte suplimentare și termenii și condițiile furnizorului de servicii, după caz, pentru serviciile oferite de autoritățile de colectare a taxei rutiere sau de furnizorii de servicii cu care AROBS ETOLL SOLUTIONS se poate angaja în numele Clientului.
CLAUZA 2 – Cererea de înrolare
2.1. Cererea de înrolare a Clientului trebuie să fie completată corespunzător, datată și semnată de o persoană autorizată din partea clientului și returnată la AROBS ETOLL SOLUTIONS însoțită de toate informatiile solicitate de către noi.

2.2. Clientul va transmite către AROBS ETOLL SOLUTIONS toate informatiile si documentele necesare pentru înregistrarea vehiculelor sale în Aplicația de plată. Clientul garantează astfel acuratețea și veridicitatea documentelor menționate în raport cu reglementările aplicabile.

2.3. Clientul este personal răspunzător față de autoritatea de colectare a taxei rutiere pentru acuratețea și caracterul complet al informațiilor furnizate către AROBS ETOLL SOLUTIONS, inclusiv informații pentru personalizarea echipamentelor de bord și pentru prezența echipamentului de bord corespunzător în fiecare vehicul. În cazul oricarei erori si/sau omisiuni, clientul va fi singurul răspunzător pentru toate penalitățile sau sancțiunile aplicate de autoritatea de colectare a taxei rutiere.

2.4. Clientul este singurul responsabil pentru furnizarea informațiilor și documentelor necesare pentru activarea echipamentelor de bord și pentru orice modificări aferente. AROBS ETOLL SOLUTIONS poate solicita clientului să prezinte orice documente necesare, solicitate de către autoritățile de colectare a taxei rutiere. În acest caz, cererea sau orice altă solicitare a Clientului în cauză nu va fi procesată de AROBS ETOLL SOLUTIONS până la primirea documentelor solicitate.

2.5. AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a nu accepta o cerere sau solicitare pentru orice serviciu, la discreția sa, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) dacă echipa care se ocupă de procesarea aplicației nu acceptă cererea, ca urmare a netransmiterii tuturor informațiilor și/sau documentelor solicitate; (b) dacă este cunoscut faptul că clientul se află în faliment sau insolvență; (c) dacă un contract anterior încheiat de către client cu Serviciul european de taxare rutieră electronică (EETS) sau cu una sau mai multe autorități de colectare a taxei rutiere sau furnizori de servicii a fost reziliat pe motiv de fraudă sau de neplată și/sau (d) în cazul în care clientul nu plătește o factură emisă de AROBS ETOLL SOLUTIONS în decursul perioadei de plată stipulate contractual.
CLAUZA 3 – Definiții
3.1 Pentru toate scopurile acestui contract următorii termeni au semnificațiile prezentate mai jos:
„Afiliat” înseamnă, cu referire la o persoană, orice altă persoană care : (a) controlează direct sau indirect sau este controlată de prima persoană; sau (b) este controlat direct sau indirect de o persoană care, de asemenea, controlează direct sau indirect prima persoană. O persoană controlează o altă persoană dacă acea primă persoană are puterea de a conduce sau de a determina direcția conducerii celeilalte persoane, direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari sau în alt mod, sau daca detine acțiuni sau alte titluri de participare, sau deține drepturi de vot sau drepturi contractuale, prin calitatea de partener general al unui parteneriat limitat, sau altfel. Un afiliat al MSE este, de asemenea, un afiliat al Royal Dutch Shell, plc.

“Contractul” include acordurile-cadru, acești termeni și condiții, aplicația, lista noastră standard de prețuri și termenii de utilizare a site-ului web, a portalului pentru clienți și a serviciilor online puse la dispoziția clientului. Termenul contract include, de asemenea, orice act adițional la Contract.

„Rețea de acceptanță” cuprinde toate rețelele în care echipamentul de bord este acceptat de către autoritățile de colectare a taxei rutiere.

„Aplicație” (cerere de inrolare) înseamnă aplicația (cerere de inrolare) utilizată pentru a deveni client și pentru a solicita servicii (în contextul încheierii unui contract), conținând, în special, identitatea clientului și datele de contact ale clientului, printre altele. Doar aplicațiile completate, datate și semnate corespunzător vor fi procesate de AROBS ETOLL SOLUTIONS. Aplicațiile trebuie depuse prin portalul pentru clienți și/sau serviciul nostru de suport clienți sau echipa noastră de vânzări.

„Legi anticorupție” înseamnă Actul Statelor Unite privind practicile de corupție în străinătate din 1977, Actul de mită din 2010 din Regatul Unit și toate celelalte legi aplicabile care interzic evaziunea fiscală, spălarea banilor sau tranzacționarea în alt mod cu veniturile din infracțiuni sau luarea de mită, sau furnizarea de gratuități ilegale, plăți de facilitare sau alte beneficii oricărui oficial guvernamental sau oricărei alte persoane.

„Lege aplicabilă privind protecția datelor” înseamnă toate legile aplicabile legate de protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea acestor informații și cerințele de securitate pentru și libera circulație a acestor informații.

„Legi aplicabile” înseamnă, acolo unde este aplicabil unei persoane, proprietăți sau circumstanțe, și cu modificările periodice: (a) statute (inclusiv reglementările adoptate în temeiul respectivelor statute); (b) legi naționale, regionale, provinciale, de stat, municipale sau locale; (c) hotărârile și ordonanțe ale instanțelor de jurisdicție competentă; (d) reguli, reglementări și ordine emise de agenții guvernamentale, autorități și alte organisme de reglementare; și (e) aprobări de reglementare, permise, licențe, aprobări și autorizații.

„BCA” înseamnă Belastingdienst Centrale Administratie, autoritatea fiscală olandeză responsabilă pentru colectarea taxelor sub formă de euroviniete.

„Anulare” înseamnă o operațiune constând în invalidarea unui echipament de bord și interzicerea acceptării acestuia în scopul plății taxelor, în mod temporar sau permanent.

„Client” înseamnă entitatea juridică care a fost acceptată de noi și a semnat un contract, fie personal, fie prin intermediul unei terțe părți și care utilizează echipamentul de bord sau alt dispozitiv sau produs de plată numai în contextul activităților sale comerciale.

„Pierderi rezultate” înseamnă (a) pierderi indirecte sau subsecvente; și (b) pierderea producției, pierderea produsului, pierderea utilizării și pierderea veniturilor, profitului sau profitului anticipat, fie direct, indirect sau în consecință și dacă pierderile erau sau nu previzibile la momentul intrării în contract.

„Consum” înseamnă o tranzacție evaluată înainte de aplicarea reducerilor.

“Portalul pentru clienți” înseamnă aplicația web a MSE cu access prin site-ul www.etoll.solutions, care este accesibilă de către clienții AROBS ETOLL SOLUTIONS prin utilizarea credențialelor de acces furnizate. Portalul pentru clienți este o aplicație proprietatea MSE si dezvoltată de MSE care include, dar nu se limitează la, următoarele module din portalul pentru clienți și orice module noi care pot fi adăugate în continuare: MyTolls, MyVehicle, MySupport, MyOBU, MyOrders, MyAccount, MyMessages, MyData.

„Serviciul EETS” înseamnă toate serviciile legate de sistemele electronice de taxare europene oferite de AROBS ETOLL SOLUTIONS în conformitate cu acești Termeni și Condiții. MS Europe B.V. este un furnizor înregistrat de SEET în Registrul EETS menținut de autoritatea de înregistrare („RDW”) și, de asemenea, vindem și către alte terțe părți Serviciul EETS.

„Sistemul electronic european de taxare” sau „EETS” înseamnă sistemul electronic de taxare pus în aplicare pentru a colecta taxele de drum din mai multe țări.

„Facturare electronică” înseamnă că facturile sunt emise, transmise și primite electronic.

“Vehicul Greu de Marfă sau „VGM” (HGV)” înseamnă orice autovehicul cu o greutate nominală brută a vehiculului („GVWR”) mai mare de 3,5 tone sau vehicul de transport de pasageri pentru mai mult de 9 persoane (șofer + 8) sau orice vehicul supus unei taxe (inclusiv un impozit).

„Datorii” înseamnă sume datorate pentru toate revendicările, pierderile, daunele, costurile (inclusiv taxele legale) și cheltuielile.

„Vehicul Ușor sau “VU” (LV)” înseamnă orice vehicul cu un alt motor decât un vehicul greu de mărfuri.

„Rețea” înseamnă rețeaua, drumul sau autostrada, podul sau altă infrastructură care face obiectul plății taxelor prin mijloacele sistemului electronic de taxare europeană.


„Serviciul non-EETS” cuprinde toate serviciile legate de colectarea taxelor de drum și serviciilor de plata oferite de AROBS ETOLL SOLUTIONS în conformitate cu acești termeni și condiții. De exemplu, există acorduri-cadru cu furnizorii de servicii și autoritățile de colectare a taxei rutiere care nu intră sub incidența Serviciului EETS, cum ar fi furnizorii naționali de servicii de taxare care sunt considerați servicii non-EETS.

„OBU” înseamnă echipamentul de bord care este un dispozitiv electronic necesar pentru furnizarea Serviciului EETS.
„Proces de integrare” înseamnă procesul de depunere a unei cereri pentru a deveni client, începând de la primul contact până la primirea unui număr de client și a credențialelor de acces pentru a accesa Aplicatia My tolls.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, cu excepția cazului în care este definit altfel în legile aplicabile legate de protecția persoanelor, prelucrarea acestor informații și cerințele de securitate și libera circulație a acestor informații.

„Dovada identității” înseamnă un mijloc de plată, cum ar fi un card (taxe), vinietă sau dispozitiv care este utilizat pentru a identifica un șofer sau client în timpul colectării taxei rutiere, în funcție de numele clientului și/sau numărul de înmatriculare (placuța de înmatriculare) al autovehiculelor clienților.

„Jurisdicție restricționată” înseamnă țări sau state care sunt supuse sancțiunilor, restricțiilor sau embargourilor economice sau comerciale cuprinzătoare (după cum pot fi modificate de agențiile guvernamentale relevante, autoritățile și alte organisme de reglementare sau administrative din când în când).

„Declarație de sector” înseamnă documentul întocmit de autoritatea de colectare a taxei rutiere, care definește informațiile esențiale privind taxele, inclusiv sectorul geografic, infrastructura relevantă și vehiculele pentru care se plătește taxă.

„Furnizori de servicii” înseamnă furnizori terți de servicii sau furnizori care au încheiat un acord-cadru cu Prestatorul prin care pot revinde mijloace de plată pentru furnizarea de plăți cu taxă și/sau servicii cu valoare adăugată.

„Acord cu Furnizorul de Servicii” înseamnă orice Acord, contract, termeni și condiții între un furnizor de servicii și client, pentru servicii. Acestea includ acordurile-cadru, termenii și condițiile furnizorului de servicii sau condițiile de preț și, în special, reducerile și/sau reducerile, aplicate taxelor de trecere de către fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere, inclusiv, acolo unde este cazul, taxele care acordă dreptul la acestea.

„Domeniul de aplicare” înseamnă toate activitățile și obligațiile care trebuie îndeplinite de către sau în numele clientului nostru conform contractului.

„Condiții Specifice” înseamnă Aplicația (cererea de inrolare), însoțită de documentele justificative solicitate, completate și semnate corespunzător de client și acceptate de AROBS ETOLL SOLUTIONS, inclusiv orice modificări ulterioare solicitate de client și acceptate de AROBS ETOLL SOLUTIONS.

„Listă standard de prețuri” înseamnă lista de prețuri; tarife standard pentru noi sau pentru furnizorii de servicii sau autoritățile de colectare a taxei rutiere („Prețurile standard”) aplicabile unui serviciu sau echipament, dacă nu se prevede altfel în mod specific într-un acord sau contract încheiat între furnizorul de servicii și Client.

“Sub-Utilizator” înseamnă utilizatori suplimentari, pentru contul unui client, cărora li se acordă credențiale de acces și drepturi de a accesa respectivul cont al clientului din portalul pentru clienti.

“Super Utilizator” înseamnă utilizatorul principal din partea clientului, desemnat de reprezentantul legal al clientului sau de semnatarul autorizat la momentul înrolării clientului. Inrolarea clientului este efectuata de către un reprezentat AROBS ETOLL SOLUTIONS. Toți Clienții trebuie să aibă tot timpul un Super Utilizator desemnat. Un Super Utilizator are capacitatea de a crea și de a gestiona Sub-Utilizatori pentru contul său de client.

„Taxă” înseamnă orice taxă impusă de autoritatea de colectare a taxei rutiere sau în numele acesteia în urma finalizării unei tranzacții.

„Contribuabil” înseamnă persoana juridică, de obicei proprietarul sau chiriașul pe termen lung al unui vehicul, recunoscută prin lege sau reglementări ca fiind răspunzătoare pentru plata taxei.

„Taxă de drum” înseamnă orice formă de taxă sau datorie legată de utilizarea unei rețele.

“Autoritate de colectare a taxei rutiere” înseamnă o persoană juridică care își exercită dreptul de a colecta taxa într-o rețea.

„Tranzacție” înseamnă înregistrarea trecerii unui vehicul, de către un echipament de bord care asigura plata taxei pe baza unui declanșator, cum ar fi trecerea printr-o stație de taxare sau un punct de colectare a prețurilor.

„Ghid de utilizare” înseamnă orice instrucțiuni de operare (cum ar fi Manual de utilizare, Ghid rapid) pentru furnizarea de servicii EETS sau funcționarea echipamentului de bord.

„Vehicul” înseamnă VGM sau VU așa cum este definit mai sus.

„Site web” înseamnă site-ul web www.mststolls.com întreținut de MS Europe B.V., în prezent cu sediul social la Volmerlaan 5 2288 GC Rijswijk în Țările de Jos.


MS EUROPE B.V., inregistrata ca si Multi Service Tolls, este o societate cu răspundere limitată olandeză, cu sediul social și sediul principal în Rijswijk, Țările de Jos (“MSE”), care furnizează servicii în beneficiul clienților Arobs Etoll Solutions.

CLAUZA 4 – Servicii
4.1. General.
a. Serviciile vor fi furnizate numai persoanelor juridice care acționează în context comercial. AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi tras la răspundere în legătură cu orice consum care se realizează în afara unui astfel de context.
b. AROBS ETOLL SOLUTIONS va furniza servicii clientului persoana juridica în conformitate cu prezentul contract. Se va considera că orice client care utilizează serviciile înțelege termenii si conditiile și le acceptă în mod expres si fără rezerve.
c. Servicii suplimentare la serviciile de plată, Serviciul european de taxare rutieră electronică (EETS) și/sau serviciile online (inclusiv furnizarea de echipamente) descrise în acești termeni și condiții pot fi furnizate clientului, opțional, la cererea acestuia. Aceste servicii suplimentare pot fi furnizate de partenerii AROBS ETOLL SOLUTIONS, sub responsabilitatea acestora și în conformitate cu obligațiile lor contractuale separate. Clientul care solicită astfel de servicii suplimentare recunoaște faptul că serviciile sunt supuse unor acorduri încheiate între client si furnizorii de servicii.
d. Serviciile sunt supuse acestor termeni și condiții și oricăror termeni și condiții ale furnizorilor de servicii. Este responsabilitatea clientului să fie la curent cu termenii și condițiile furnizorului de servicii respective și care sunt disponibile pe site-ul web ale furnizorului de servicii.
e. Pentru Serviciile specificate aici, AROBS ETOLL SOLUTIONS poate percepe o taxă care urmează să fie plătită prin procesul de facturare a taxelor rutiere, în conformitate cu prevederile convenite ale termenilor de plată.

4.2. Acorduri-cadru. Acorduri-cadru pentru plata de taxe de drum sau servicii conexe sau neconexe către furnizorul de servicii și autoritățile de colectare a taxei rutiere, care sunt responsabili cu încasarea sumelor pentru utilizarea acelor articole sau servicii („Cadru Acorduri”), fie în numele clientului, fie la cererea sa, dar întotdeauna pe costurile clientului și în beneficiul unuia sau mai multor companii de transport rutier sunt încheiate cu privire la:

i. utilizarea drumurilor și a altor infrastructuri și plata pentru utilizarea respectivă și
ii. plata pentru articolele sau servicii conexe sau neconexe cu furnizorii de servicii care sunt responsabili cu colectarea taxelor pentru utilizarea acelor articole sau servicii, constând în acordurile-cadru privind serviciile de plată.

4.3. Servicii de plată.
A. AROBS ETOLL SOLUTIONS va furniza servicii de plată în conformitate cu acești termeni și condiții, inclusiv:

i. Cu privire la acordurile-cadru, plata pentru articole sau servicii conexe sau neconexe către furnizorii de servicii și autoritățile de colectare a taxei rutiere, care sunt responsabili cu încasarea sumelor pentru utilizarea acestor articole sau servicii,
ii. Cu privire la acordurile-cadru, aranjamentele care se referă la plata amânată a unor astfel de sume și si decontarea periodica a acestora pe baza calculului ulterior.
iii. păstrarea conturilor cu privire la toate contractele încheiate ocazional de către clienții noștri cu autoritățile de colectare a taxei rutiere și/sau furnizorii de servicii și sumele datorate de către clienții noștri către noi și către furnizorii de servicii și/sau respectiv autoritățile de colectare a taxei rutiere, în conformitate cu acele contracte („Servicii de plată”),
iv. decontarea financiară în numele clienților noștri pentru acest contract și pentru contractele individuale încheiate cu furnizorii de servicii pentru furnizarea de servicii sau pentru plata serviciilor și produselor încheiată de clienți în limitele acordurilor-cadru și gestionarea financiară a fondurilor puse la dispoziție pentru acest scop.
b. Pentru serviciile specificate în această clauză, percepem clientului o taxă calculată de la caz la caz, care urmează să fie plătită prin procesul de facturare al AROBS ETOLL SOLUTIONS, în conformitate cu termenele de plată agreate.
c. Atunci când stabilim sume în numele Clientului în alte valute decât moneda în care facturăm clientului, avem dreptul de a calcula un curs de schimb stabilit pe baza cursului de schimb mediu al ABN Amro Bank din ziua de luni anterioară datei de facturare, plus o taxă de conversie valutara care poate fi găsită în Lista de prețuri standard.
CLAUZA 5 Servicii suplimentare
5.1 Euroviniete.
Prezentare generală
Eurovinieta este o taxă de utilizare a drumului necesară pentru camioanele de peste 12 tone care circulă pe autostrăzi și drumuri cu taxă în Danemarca, Luxemburg, Țările de Josși Suedia. Eurovinietele au o valabilitate cuprinsa intre 1 zi si 1 an de zile. Eurovinietele nu sunt transferabile. Rambursările pot fi solicitate pentru timpul nefolosit dacă camionul este furat sau vândut. Eurovinietele sunt gata de utilizare imediat după rezervare și sunt salvate electronic și transferate la oficiile fiscale corespunzătoare.
Eurovinieta nu permite plata pentru tunelul Westerschelde din Țările de Jos. Este necesară utilizarea numărului de înmatriculare.
Acoperire: • Danemarca
• Luxembourg
• Tarile de Jos
• Suedia
Timp de livrare: Instant prin AROBS ETOLL SOLUTIONS
Comanda prin: MyTolls prin AROBS ETOLL SOLUTIONS
Garanție: Nu
Posibile reduceri: Nu
Contract: Nu
Formular de comandă: Nu
Blocare: Disponibil in MyTolls prin AROBS ETOLL Solutions. Se poate solicita o rambursare pentru perioada neutilizata a Eurovignetei.
Schimbarea vehiculului: Nu
Furat sau pierdut: În cazul în care vehiculul este furat, puteți solicita o rambursare pentru perioada rămasă din Eurovigneta.
Defect: Nu
Informații adiționale: În cazul în care doriți să anulați Eurovigneta înainte de data de începere, vă rugăm să contactați AROBS ETOLL SOLUTIONS.
Opțiuni de plată: Post-plată prin portalul MyTolls
Poate fi achiziționat cu un card de taxă Arobs Etoll Solutions pe pagina web a autorității fiscale (www.eurovignettes.eu)
Frecvența facturii: Săptămânal,
Cota de TVA : 0%
Caracteristici speciale: Oferim reînnoire automată pentru eurovignetele anuale. Când sunt active, vignetele se reînnoiesc automat pentru încă 12 luni la sfârșitul perioadei inițiale de un an.
În cazul în care clientul utilizeaza euroviniete, următorii termeni și condiții se aplică până în momentul în care clientul renunță la euroviniete :
A. Comandare și reînnoire. Pentru eurovinietele anuale active, acestea vor fi reînnoite automat, așa cum este indicat în portalul pentru clienți (termen > 300 de zile), cu excepția cazului în care :
I. Clientul menționează în portalul pentru clienți că refuză reînnoirea, pe durata eurovinietelor și cel târziu cu o zi înainte de data de reînnoire, după care opțiunea de a nu refuza reînnoirea nu va mai fi disponibilă.
II. a fost solicitată rambursarea (parțială) a eurovinietelor pe parcursul termenului ; și
III. vehiculul asociat eurovinietelor nu mai este activ în portalul pentru clienți în ziua de luni care precede data de expirare.
Data de reînnoire este ziua de luni a săptămânii anterioare datei de expirare a eurovinietelor.
b. Înregistrare. Arobs Etoll Solutions este singurul responsabil pentru înregistrarea corectă. Pentru fiecare comandă de euroviniete, se trimite o confirmare împreună cu informațiile transmise despre vehicul. Fără această confirmare, înregistrarea eurovinietelor nu este completă. Clientul trebuie să verifice întotdeauna această confirmare și să anunțe imediat AROBS ETOLL SOLUTIONS atunci când este necesar, că înregistrarea nu s-a efectuat corect.
c. Confirmarea comenzii. Atunci când o comandă de euroviniete a fost plasată de Arobs Etoll Solutions, la solicitarea clientului, catre BCA, clientul va primi întotdeauna un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail comunicată. Clientul este responsabil să ne informeze și să actualizeze adresa corectă de e-mail pentru a primi e-mailurile si notificările de confirmare (inclusiv reînnoirile). Clientul este responsabil să verifice fiecare e-mail de confirmare pentru acuratețea informațiilor.
d. Rambursări. O rambursare poate fi solicitată numai pentru eurovinietele furnizate prin intermediul nostru. În cazul în care eurovinietele sunt plătite în rate, rambursările pot fi procesate numai prin intermediul nostru. Din cauza taxelor și costurilor pe care le va percepe autoritatea fiscală olandeză, este logic să se solicite rambursarea doar în cazul eurovinietelor care mai au valabilitate o lună sau mai mult. Pentru rambursări, AROBS ETOLL SOLUTIONS va reține o sumă egală la taxa percepută de autoritatea fiscală olandeză.
e. Serviciu de plată divizată. Dacă un client a optat pentru serviciul nostru de plată divizată pentru euroviniete, clientul trebuie să furnizeze o împuternicire pentru AROBS ETOLL SOLUTIONS. Dacă și când clientul nu își respectă obligația de plată față de AROBS ETOLL SOLUTIONS, AROBS ETOLL SOLUTIONS este autorizată prin prezenta să trimită o cerere de rambursare totală sau parțială pentru Belasting Zware Motorrijtuigen („BZM”), cu Belastingdienst Centrale Administratie („BCA”). Clientul recunoaște și este de acord că AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi tras la răspundere pentru nicio posibilă consecință financiară negativă ca urmare a celor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, pretenții și penalități privind folosirea unui vehicul de marfă grea pe drumurile publice fără a plăti BZM.
f. AROBS ETOLL SOLUTIONS are autorizarea explicită a clientului de a primi plăți rezultate din cererile de rambursare în contul bancar al AROBS ETOLL SOLUTIONS, în conformitate cu excluderea propriei autorizații a Clientului și de a achita orice rambursări primite de la BCA împotriva tuturor sumelor pe care AROBS ETOLL SOLUTIONS le pretinde sau le primește de la clientul.

5.2 Serviciului european de taxare rutieră electronică (EETS). În cazul în care Clientul solicită EETS, următorii termeni și condiții se vor aplica EETS furnizat de AROBS ETOLL SOLUTIONS, precum și serviciilor furnizate de terți până în momentul în care clientul renunță la EETS :

a. Clientul poate solicita EETS în calitatea sa de proprietar, șofer, utilizator, chiriaș sau subchiriaș al vehiculului greu de marfă (HGV). Această cerere pentru servicii implică acceptarea acestor termeni și condiții.
b. În plus față de acești Termeni și condiții, se vor aplica Termenii și condițiile aplicabile pentru furnizorul de servicii până în momentul în care clientul renunță la serviciile EETS.
c. Extinderea rețelei de acceptanță împreună cu o posibilă actualizare tehnologică poate avea ca rezultat o modificare care poate duce la o modificare a funcționării instrucțiunilor necesare pentru a permite echipamentului de bord să funcționeze corect.
d. Serviciul EETS constă în furnizarea unui echipament de bord clientului și a diferitelor servicii și opțiuni selectate de client în timpul procesului de integrare. Clientul poate modifica sau completa aceste elemente în funcție de posibilitățile oferite de AROBS ETOLL SOLUTIONS. Aceste schimbări vor avea efect imediat, cu excepția cazului în care AROBS ETOLL SOLUTIONS prevede altfel.
e. Clientul este singurul responsabil pentru furnizarea informațiilor și documentelor necesare pentru activarea echipamentelor de bord și pentru orice modificări care le afectează. AROBS ETOLL SOLUTIONS poate solicita clientului să prezinte orice documente necesare solicitate de către autoritățile de colectare a taxei rutiere. În acest caz, cererea sau orice altă solicitare a clientului în cauză nu va fi procesată de AROBS ETOLL SOLUTIONS până când nu vor fi primite documentele cerute.
f. Clientul este responsabil pentru acuratețea datelor stocate în echipamentul de bord. În cazul oricăror inexactități, clientul este singurul responsabil pentru consecințele financiare și/sau penale. Clientul trebuie să verifice și să introducă manual în echipamentul de bord, acolo unde este necesar, categoria greutății și categoria numărului de osii din tractor/remorcă înainte de a utiliza orice drum din cadrul Rețelei de acceptanță.
g. Cu excepția facturării comisioanelor de intermediere și colectării taxelor de trecere, care sunt responsabilitatea AROBS ETOLL SOLUTIONS, călătoria pe Rețeaua de acceptanță și calcularea taxelor sunt acoperite exclusiv de relațiile dintre client, MSE și autoritatea de colectare a taxei rutiere în cauză. Echipamentul de bord este utilizat pentru a colecta tranzacțiile clientului, taxate de fiecare autoritatea de colectare a taxei rutiere și pentru a factura clientul pentru acestea. Facturarea se efectuează de către MSE în conformitate cu principiile stabilite de autoritatea de colectare a taxei rutiere, adică fie în numele, cât și în locul autorității de colectare a taxei rutiere sau doar în nume propriu. Tarifele de taxare și termenii și condițiile specifice sunt definite în mod liber de fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere conform reglementărilor în vigoare.
h. Clientul trebuie să respecte fiecare dintre obligațiile impuse în contextul regulilor obligatorii stabilite de autoritățile de colectare a taxei rutiere, în special în declarațiile lor de sector.
i. Termenii acestei clauze constituie un element fundamental și decisiv al angajamentului luat de AROBS ETOLL SOLUTIONS în contextul prezentului contract.

5.3 Cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS (AES) pentru plata taxelor rutiere
5.3.1 General
Cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru plata taxelor rutiere este valabil 24 de luni de la prima comandă plasată. Cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS va fi emis pe vehicul și asignat pe un număr de înmatriculare, prin urmare nu este transferabil între vehiculele clientului. În eventualitatea schimbării numerelor de înmatriculare ale aceluiași vehicul, clientul va trebui să contacteze AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru a i se emite un nou card care va fi asignat pentru noul număr de înmatriculare.

5.3.2. Acoperire
Clientul poate folosi cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru plata taxelor rutiere pentru următoarele produse ca metodă de plată asociată (postplătit și preplătit) la :
• Satellic OBU – Belgia
• Go Box/Toll2Go – Austria
• Myto OBU – Cehia
• ViaBox – Polonia
• DARS GO – Slovenia
• SkyToll OBU – Slovacia
În plus, cardul pentru plata taxelor rutiere AROBS ETOLL SOLUTIONS poate fi utilizat pentru:
• Euroviniete
• Rezervări în Marea Britanie
• taxe germane (neînregistrate, rezervări manuale)
• Tunelul Great Saint Bernard
• Taxe rutiere din Elveția
• Drumul cu taxă A2 din Polonia
• Legătură de tren între Germania și Italia, traversând Elveția (ROLA)

5.3.3. Blocare
Cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS poate fi blocat în Portalul pentru clienți și nu trebuie returnat, dar poate fi distrus de către client.
Important :
Cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS este blocat imediat și nu poate fi reactivat. Prin blocarea cardului AROBS ETOLL SOLUTIONS, toate echipamentele de bord (OBU) conectate la el vor fi, de asemenea, blocate cu statusul “de returnat”. Când cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS este defect, clientul poate solicita blocarea cardul de plata ca defect (cu înlocuire) în Portalul pentru clienți. Noul card va avea același număr de card.

5.3.4 Furat/Pierdut
În cazul în care cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS este pierdut sau furat, clientul trebuie să anunțe AROBS ETOLL SOLLUTIONS, pentru a lua măsurile necesare de blocare imediată a cardului în portalul pentru clienți. Clientul poate comanda un card de înlocuire în același timp. Noul card va avea un număr de card nou. Reconectarea noului card la ViaBox și Myto CZ OBU se face automat.

Important :
Noul card AROBS ETOLL SOLUTIONS trebuie reconectat la GO-Box. Atunci când cardul AROBS ETOLL SOLUTIONS este conectat la un echipament de bord (OBU) DARS GO sau SkyToll, clientul trebuie să contacteze serviciul de asistență pentru clienți pentru a reconecta noul card de plata AROBS ETOLL SOLUTIONS la dispozitiv.

5.3.5. Reînnoirea cardului
După ce primul card este comandat, fiecare alt card va avea aceeași dată de expirare ca și cel inițial.
Exemplu:
Primul Card de plata AROBS ETOLL SOLLUTIONS este comandat pe 15.03.2020, iar data de expirare este 31.03.2022. Comandând un alt card de plată AROBS ETOLL SOLLUTIONS în 16.04.2020, se va atribui aceeași dată de expirare de 31.03.2022. Cardurile sunt reînnoite cu cel puțin 6 săptămâni înainte de data expirării. Nu se aplică taxe suplimentare pentru reinnoirea cardului. Taxele anuale sunt percepute pe baza zilei efective de emitere a fiecărui card AROBS ETOLL SOLLUTIONS. Reînnoirea se va face pentru toate cardurile care sunt active în sistemele MSTS Tolls și sunt legate de un vehicul activ.

5.4. Dispozitivul EETS.

Telepass EU/SAT Box
Prezentare generală
O soluție recomandată pentru autobuze, Telepass EU este un echipament de bord bazat pe DSCR, disponibil pentru utilizarea de camioane și autobuze în Franța, Spania, Portugalia, Austria, autostrada A4 Polonia, tunelul Liefkenshoek și Italia. Cu acest OBU, șoferii pot folosi portaluri speciale de taxare pe autostrăzi pentru a scurta timpii de așteptare.

Specificații
Acoperire: · Autostrada A4 Polonia (Cracovia – Katowice)
· Austria
· Franța
· Italia
· Portugalia
· Spania
· Tunelul Liefenshoek
Timp de livrare: Maxim 10 zile lucratoare, livrat de AROBS ETOLL SOLUTIONS direct de la furnizor
Comanda prin: MyTolls prin AROBS ETOLL SOLUTIONS
Garanție: Nu
Posibile reduceri: Franța 13 % max, Spania 50 % max, Liefkenshoektunnel 26 % max (reducerea depinde de numărul de treceri), Italia până la 13 % (cu calitate de membru MSTS Consortium).
Contract: Da
Formular de comandă: Nu
Blocare: Disponibil în MyTolls prin AROBS ETOLL SOLUTIONS. Vă rugăm să returnați OBU în termen de 21 de zile la AROBS ETOLL SOLUTIONS. Atentie: cererea de blocare va fi procesata doar atunci cand OBU este primit de către AROBS ETOLL SOLUTIONS.
Schimbarea vehiculului: Nu
Furat sau pierdut: Solicitați un nou OBU în MyTolls prin AROBS ETOLL SOLUTIONS.
Defect: Vă rugăm să contactați AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru a solicita o înlocuire de OBU. Solicitarea de înlocuire va fi procesată numai după primirea OBU-ului defect de către AROBS ETOLL SOLUTIONS.
Informații adiționale: Pentru a deveni eligibil pentru utilizarea Telepass EU, este necesară semnarea unui acord Telepass EU (Anexa 1 la contract). Pentru a evita tranzacțiile duble, vă rugăm să eliminați toate celelalte produse cu aceleași domenii activate dacă utilizați OBU Telepass EU. Pentru a vedea tranzacțiile în Italia, vă rugăm să vă conectați la contul MyMST și să descărcați raportul „Daily Italian Toll Spent”.
Opțiuni de plată: Post-plată
Frecvența facturii: Depinde de domeniu, după aceea Frecvența tranzacțiilor: 24 – 48 de ore după tranzacție
Cota de TVA: Franța 20%, Spania 21%, Portugalia 23%, Polonia 23%, Liefkenshoektunnel 21%, Italia 22%, Austria 20%
Telepass SAT Box

Prezentare generală
Administratorii de flote au acum o unitate de taxare certificate cu Serviciul European Electronic pentru Taxe Rutiere pentru a plăti pentru mai multe domenii de taxare cu un echipament de bord (OBU). Telepass Sat este o soluție excelentă pentru a reduce valoarea taxelor plătite, timpul de administrare și numărul de casete de taxare de pe parbriz. Taxele de drum sunt percepute prin Telepass Sat pentru drumurile spaniole, portugheze, franceze, austriece, elvețiene, bulgare, italiene, germane și belgiene, inclusiv tunelul Liefkenshoek, Polonia, inclusiv șoseaua A4 (Krakow – Katowice) și Scandinavia (taxe și feriboturi norvegiene, Poduri scandinave : Øresund, Storebælt, Svinesund, Crown Princess Mary). Flotele pot comanda Telepass SAT prin intermediul AROBS ETOLL SOLUTIONS. Telepass SAT trebuie să fie conectat în timpul utilizării conform manualului de utilizare.
Specificații
Acoperire: · Bulgaria
· Belgia
· Polonia
· Podurile scandinave
· Autostrada A4 Polonia (Cracovia – Katowice)
· Austria
· Franța
· Germania
· Italia
· Norvegia
· Portugalia
· Spania
· Elveția
· Tunelul Liefkenshoe
Timp de livrare: Maxim 10 zile lucratoare, livrat de AROBS ETOLL SOLUTIONS direct de la furnizor
Comanda prin: MyTolls prin AROBS ETOLL SOLUTIONS
Garanție: Nu
Posibile reduceri: Franța 13 % max, Spania 50 % max, Liefkenshoektunnel 26 % max (reducerea depinde de numărul de treceri), Italia până la 13 % (cu calitate de membru MSTS Consortium), Podul Øresund: 52%, Podul Storebælt: 5%, Podul Svinesund: 13%.
Contract: Da
Formular de comandă: Nu
Blocare: Disponibil în MyTolls prin AROBS ETOLL SOLUTIONS. Vă rugăm să returnați OBU în termen de 21 de zile la AROBS ETOLL SOLUTIONS. Atentie: cererea de blocare va fi procesata doar atunci cand OBU este primit de către AROBS ETOLL SOLUTIONS.
Schimbarea vehiculului: Da, vă rugăm să contactați AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru editarea vehiculul în MyTolls (durează maxim 48 de ore).
Furat sau pierdut: Solicitați un nou OBU în MyTolls prin AROBS ETOLL SOLUTIONS.
Defect: Vă rugăm să contactați AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru a solicita o înlocuire de OBU. Solicitarea de înlocuire va fi procesată numai după primirea OBU-ului defect de către AROBS ETOLL SOLUTIONS.
Informații adiționale: Pentru a deveni eligibil pentru utilizarea Telepass EU, este necesară semnarea unui acord Telepass EU in limba engleza (Anexa 1 la contract). Pentru a evita tranzacțiile duble, vă rugăm să eliminați toate celelalte produse cu aceleași domenii activate dacă utilizați OBU Telepass EU.
Pentru a vedea tranzacțiile în Italia, vă rugăm să vă conectați la contul MyMST și să descărcați raportul „Daily Italian Toll Spent”.
Vă rugăm să contactați echipa de asistență din cadrul AROBS ETOLL SOLUTIONS dacă doriți ca domeniile germane, poloneze sau scandinave să fie activate pe OBU. Va trebui să completați documente suplimentare înainte ca activarea să poată fi finalizată.
Opțiuni de plată: Post-plată
Frecvența facturii: Depinde de domeniu, Frecvența tranzacțiilor: 24 – 48 de ore după tranzacție
Cota de TVA : Franța 20%, Spania 21%, Portugalia 23%, Belgia: Valonia 21%, Bruxelles și Flandra 0%, Germania 0%, Polonia 23%, Liefkenshoektunnel 21%, Italia 22%, Austria 20%, Podul Storebælt: 25% TVA danez, Øresund Bridge: 25% TVA (50% TVA danez și 50% TVA suedez). Norvegia/Suedia, Bulgaria, Elveția, Polonia (E-Toll): fără TVA
Caracteristici speciale: Dacă plătiți taxe folosind OBU, veți fi eligibil pentru reduceri în Franța (până la 13%), Spania (până la 50%), Scandinavia (până la 52%) și în tunelul Liefkenshoe (până la 26%).
Deveniți membru al Consorțiului MSTS și primiți reduceri de până la 13% pentru tranzacțiile dvs. în Italia. Puteți utiliza caseta Telepass Sat numai pentru taxele poloneze și puteți activa alte domenii la cerere.

Clauza 1 CONDIȚII DE ABONARE
A. AROBS ETOLL SOLUTIONS va abona clientul la Telepass, în calitatea sa de proprietar, șofer, utilizator, chiriaș sau subchiriaș al vehiculelor grele de marfă (VGM). Acest abonament implică acceptarea Termenilor și condițiilor Telepass ale rețelelor de drumuri (a se vedea clauza 6);
B. Clientul furnizează către AROBS ETOLL SOLUTIONS toate informațiile și documentația necesare despre vehicul, iar AROBS ETOLL SOLUTIONS înregistrează, în numele clientului, fiecare vehicul al clientului conform cerințelor autorității de colectare a taxei rutiere stipulate de către furnizorul de servicii. Pe documentul vehiculului trebuie să fie trecute norma euro și greutatea maximă admisă sau un alt document suplimentar poate fi încărcat.
C. Dacă norma Euro nu este menționată pe certificatul de înmatriculare al vehiculului (V9), trebuie furnizate dovezi. Prezentarea acestor dovezi nu afectează plățile datorate pentru orice distanțe parcurse înainte de verificare și, după caz, de confirmare a informației.

D. În conformitate cu declarațiile de sector publicate, dacă se furnizează o greutate maximă autorizată incorectă sau greutatea maximă autorizată nu este furnizată, atunci se va presupune valoarea cea mai mare, adică peste 32 de tone, și chiar dacă ulterior se vor furniza documente doveditoare, acest lucru nu va afecta plățile datorate pentru distanța parcursă înainte de furnizarea dovezilor menționate.
E. Clientul garantează astfel acuratețea si veridicitatea documentelor mentionate cu privire la reglementările aplicabile.
F. Toate amenzile ca urmare a furnizării de date incorecte sau incomplete transmise vor fi atribuite clientului, indiferent cine a inregistrat datele.
G. Domeniile sunt activate ca vizibile pe echipamentul de bord în momentul utilizării
H. Prin comandarea echipamentului de bord vor fi activate toate domeniile disponibile, dacă nu este indicat mai jos (aplicabil numai pentru Telpass SAT):
☐ Clientul NU dorește să activeze taxa de kilometrii pentru Belgia
☐ Clientul NU dorește să activeze taxele germane
☐ Clientul NU dorește să activeze taxele scandinave
☐ Clientul NU dorește să activeze taxa electronică (Polonia)
☐ Clientul NU dorește să activeze Elveția
☐ Clientul NU dorește să activeze Bulgaria
(VĂ rugăm să VERIFICAȚI dacă este cazul)

Clauza 2 – SE APLICĂ BELGIEI:
A. În ceea ce privește taxa pe kilometraj belgian, drepturile și obligațiile clientului și ale Telepass sunt descrise după cum urmează:
B. Pentru Regiunea Bruxelles-Capitala prin articolul 11 alineatul (4) alin. 2, 12, 13, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37 și 38 din Ordinul din 29 iulie 2015, Pentru regiunea Flandra prin articolele 5, 6, 7, 8 și 9 din decretul din 3 iulie 2015 și articolele 3.3.1.0.11, 3.3.1.0.13 și 3.5.3.0.2 paragraful 2 din Codul fiscal din Flandra din 13 decembrie 2013, Pentru Regiunea Valonia prin decretul din 16 iulie 2015 de introducere a unei taxe de kilometraj de plătit de vehicule grele de marfă pentru utilizarea rețelei rutiere.
C. Se atrage atenția clientului asupra faptului că toate vehiculele care circulă în rețeaua acoperita de taxa de kilometraj belgiană trebuie să fie echipate în orice moment cu un echipament de bord activ care îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare și că toate echipamentele de bord defecte trebuie înlocuite imediat în conformitate cu procedura descrisă de Telepass pe site și în instrucțiunile furnizate împreună cu echipamentul de bord.

Clauza 3 SE APLICĂ FRANȚEI
Clientul doreste sa beneficieze de conditii comerciale speciale (reduceri) pentru vehicule de marfă grea pe toate companiile de autostrăzi din Franța. Conditiile comerciale difera in functie de Compania franceză de autostrăzi și unele implică taxe înainte ca Clientul să poată beneficia de reduceri. Taxele vor fi percepute de către Furnizorul de servicii. Conditiile comerciale so reducerile de taxe pot fi găsite pe site-ul MSTS Error! Hyperlink reference not valid. Și vor fi actualizate frecvent.


Clauza 4 – SE APLICĂ ÎN SPANIA
Pentru a accesa reduceri la autostrăzile din Spania operate de grupul ABERTIS, Clientul Arobs Etoll Solutions trebuie să trebuie sa aiba inregistrate vehiculele și documentele lor pe site-ul www.autopistas.com. Pentru alte autostrăzi din rețeaua spaniolă, Clientul este înregistrat automat. Condițiile comerciale și taxele pentru reduceri pot fi găsite pe site-ul MSTS și va fi actualizat frecvent.

Clauza 5 – PARCARE SECURIZATA
Clientul recunoaște că unii furnizori de parcări securizate vor fi plătiți automat cu OBU atunci când sistemul de securitate detectează OBU. O privire de ansamblu asupra locurilor de parcare securizate se găsesc pe site-ul Telepass.com
În cazul în care Clientul utilizeaza un dispozitiv EETS, următorii termeni și condiții adiționale se vor aplica până în momentul în care clientul decide să renunțe la utilizarea echipamentului de bord :

a. Responsabilități. Clientului îi este interzis să închirieze sau să vândă echipamentul de bord unei alte părți sub sancțiunea rezilierii imediate a contractului. Clientul deține custodia echipamentului de bord și îl folosește pe propria sa răspundere. În orice moment pe durata derulării contractului, și în special în cazul în care echipamentul de bord este trecut pe o listă de anulări, fraudă sau de încălcări, AROBS ETOLL SOLUTIONS poate lua inițiativa de a retrage sau, dacă este necesar, de a înlocui unul sau mai multe OBU, sau de a ordona unui operator de autostrăzi sau oricărei terță parte aleasă de acesta, să procedeze în această direcție. Fiecare echipament de bord este livrat, și, prin urmare, trebuie returnat cu un cablu de brichetă funcțional și un suport cu 4 ventuze. În cazul în care echipamentul de bord, cablul și suportul cu ventuze nu sunt returnate în bună stare, costurile sunt suportate de client.
b. Funcționare; Conformitate. Funcționarea corectă a echipamentului de bord este condiționată de respectarea termenilor din ghidul utilizatorului. Clientului i se reamintește că echipamentul de bord trebuie alimentat în conformitate cu condițiile din Ghidul utilizatorului și în toate cazurile în mod continuu pe rețelele de drumuri. Echipamentul de bord va funcționa până când este anulat sau înlocuit de AROBS ETOLL SOLUTIONS. Echipamentul de bord va fi doar în stare activă și valabil, iar deținătorul său are dreptul doar de a revendica statusul activ pentru Serviciul EETS și beneficiile asociate cu acesta numai atunci când este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu ghidul utilizatorului și acești termeni și condiții. Utilizarea echipamentului de bord în rețele implică respectarea obligațiilor aplicabile, chiar dacă acestea provin de la terți, precum furnizorii de servicii și/sau autoritățile de colectare a taxei rutiere. Informații utile pot fi găsite în portalul pentru client, în scop informativ. Este responsabilitatea clientului să se asigure că toate informațiile sunt citite, înțelese și respectate și că toate informațiile despre Client sunt păstrate corecte, actualizate și complete.
c. Procesarea plângerilor. Informațiile privind starea tehnică a echipamentului de bord sunt disponibile timp de 6 luni de la data călătoriei. Orice cerere de primire a acestor informații trebuie depusă la AROBS ETOLL SOLUTIONS în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de expirarea acestei perioade. În caz contrar, cererea nu va fi procesată.
d. Defecțiune; Retragerea sau înlocuirea unui echipament de bord. În absența unui echipament de bord valid sau în cazul unei defecțiuni, clientul trebuie să urmeze procedura stipulată de AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru rețeaua relevantă. În cazul în care defectul este cauzat de către client, toate costurile de înlocuire vor fi facturate clientului de către AROBS ETOLL SOLUTIONS, în conformitate cu lista de prețuri standard. Înlocuirea echipament de bord de către AROBS ETOLL SOLUTIONS va fi gratuită pe întreaga perioadă de închiriere în cazul unui defect atribuit echipamentului de bord sau în cazul unei funcționări defectuoase a bateriei echipamentului. AROBS ETOLL SOLUTIONS poate, de asemenea, să retragă și, acolo unde este cazul, să înlocuiască echipamentul de bord din orice motive tehnice, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele cazuri: (i) actualizare tehnologică; (ii) funcționare defectuoasă; (iii) sfârșitul duratei de viață a bateriei; (iv) schimbarea vehiculului sau modificarea caracteristicilor vehiculului greu de marfă cu care este asociat .
e. Alocarea echipamentului de bord. Clientului i se reamintește că fiecare echipament de bord pentru vehicule grele trebuie să fie alocat unui singur vehicul cu licență valabilă, numărul de plăcuță să fie activ și operațional în cadrul Serviciului EETS și că această condiție este impusă de reglementările în vigoare în anumite țări, sub sancțiunea de amenzi și reținerea vehiculului sau de către autoritățile de colectare a taxei rutiere. Orice utilizare neconformă va duce automat la pierderea garanției legate de funcționarea echipamentului de bord și a serviciului EETS asociat. AROBS ETOLL SOLUTIONS acordă clientului opțiunea de a realoca un echipament de bord, făcând posibilă utilizarea lui de către un alt vehicul din flotă, cu condiția ca realocarea să se realizeze electronic folosind modulul de management al echipamentului de bord din cadrul portalului pentru clienți in conformitate cu procedurile stipulate de AROBS ETOLL SOLUTIONS. AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a cere clientului ca orice echipament de bord neutilizat să fie returnat către AROBS ETOLL SOLUTIONS la discreția sa.
f. Anularea echipamentului de bord. Clientul trebuie să anuleze echipamentul de bord atunci când ia la cunoștință furtul sau pierderea acestuia („Anularea echipamentului de bord”). Pentru a anula echipamentul de bord, Clientul trebuie să anunțe electronic AROBS ETOLL SOLUTIONS la adresa de mail [email protected], în conformitate cu procedura stipulată în acest scop. Clientul va primi o confirmare electronică pentru o anulare reușită a echipamentului de bord, cu specificarea datei la care a fost procesată cererea. Anularea va intra în vigoare, în ceea ce îl privește pe client, la primirea unei astfel de confirmări electronice. Patruzeci și opt (48) de ore după Anularea sau rezilierea echipamentului de bord, clientul nu va mai fi obligat să plătească suma niciunei tranzacții care poate fi înregistrată. Costurile anulării echipamentului de bord și, după caz, taxele plătibile pentru orice echipament de bord care nu este returnat, vor fi facturate clientului de către AROBS ETOLL SOLUTIONS. AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele oricărei anulări ale echipamentului de bord realizate de către o persoană care folosește identitatea clientului sau acționează în numele clientului și care nu este autorizată să reprezinte clientul.
g. OBU nou. La cererea clientului, un nou echipament de bord poate fi livrat la adresa stipulată. Activarea acestuia va fi facturată de AROBS ETOLL SOLUTIONS în conformitate cu Lista de prețuri standard.
h. Returnarea unui echipament de bord. Procesul de returnare al echipamentului de bord, după orice anulare a lui sau reziliere a contractului, indiferent dacă clientul este sau nu responsabil cu rezilierea sau din orice alte motive, trebuie să fie inițiat electronic prin utilizarea portalului pentru clienți, urmând pașii prevăzuți în fluxul de lucru pentru retururi, la finalizarea căruia clientul va primi o confirmare. Ca urmare a confirmării primite, clientul trebuie să returneze, fără întârziere, toate echipamentele de bord aflate în posesia sa, împreună cu toate cablurile și suporturile echipamentului de bord, exclusiv prin curier către AROBS ETOLL SOLUTIONS la adresa specificată de noi în Portalul pentru clienți, folosind ambalajul în care echipamentul a fost predat clientului. Echipamentele de bord trebuie returnate în termen de cincisprezece (15) zile de la data efectivă a încetării, la adresa menționată în contract.
În cazul în care Clientul recuperează un echipament de bord raportat ca fiind furat sau pierdut, acest echipament de bord trebuie trimis către AROBS ETOLL SOLUTIONS prin curier. La primirea echipamentului de bord care a fost raportat anterior ca furat sau pierdut, cu condiția ca echipamentul de bord să fie recuperat în termen de 6 luni de la ziua în care a fost raportat furtul sau pierderea, AROBS ETOLL SOLUTIONS va inspecta starea echipamentului recuperat și va rambursa taxa de furt sau pierdere percepută la client, dacă aceasta există, după deducerea sumei atribuite oricărei daune. Sumele de plătit cu privire la taxele pentru călătoriile validate cu ajutorul echipamentelor de bord utilizate greșit, vor fi solicitate clientului independent de orice procedură și orice acțiune în despăgubire pe care AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a o introduce.

În cazul în care AROBS ETOLL SOLUTIONS trebuie să recurgă la orice procedură judiciară pentru recuperarea echipamentelor de bord, costurile suportate în urma acestor proceduri judiciare vor fi plătite de către client. În plus, AROBS ETOLL SOLUTIONS va avea dreptul să perceapă Clientului o taxă de nereturnare pentru orice echipament de bord care nu este returnat în termen de treizeci (30) de zile de la data efectivă a rezilierii.
Clientul poate returna în orice moment, unul sau mai multe OBU-uri în ambalajul lor de protecție, prin curier către AROBS ETOLL SOLUTIONS. În acest caz, AROBS ETOLL SOLUTIONS va opri emiterea de facturi pentru serviciile asociate cu utilizarea echipamentelor de bord, la sfârșitul lunii în care AROBS ETOLL SOLUTIONS confirmă primirea echipamentelor de bord returnate.
Clientul trebuie să se raporteze la termenii și condițiile la care s-a abonat, în vederea constatării consecințelor returnării echipamentelor de bord și, în special, la condițiile aplicabile care reglementează rambursarea oricăror taxe plătite sau facturarea taxelor. În orice caz, prețul plătit în legătură cu închirierea sau furnizarea echipamentului de bord, și în special prețul plătit în legătură cu personalizarea, ambalarea și expedierea acestuia, nu pot fi revendicate de către client de la AROBS ETOLL SOLUTIONS în cazul returnării echipamentelor de bord.
Dacă AROBS ETOLL SOLUTIONS este obligată să efectueze reparații și/sau recondiționări, deoarece echipamentul de bord a fost deteriorat (de exemplu, modificare parțială sau totală, marcaje, etc.), costurile acestor operațiuni vor fi plătite de către client conform listei de prețuri standard.

5.5. Termeni adiționali pentru non-EETS. Clientul poate solicita serviciul non-EETS în calitatea sa de proprietar, șofer, utilizator, chiriaș sau sub-chiriaș al vehiculului. Această solicitare a serviciului implică acceptarea acestor termeni și condiții. În plus, următorii termeni și condiții adiționale se vor aplica pentru Serviciul non-EETS până în momentul în care Clientul renunță la utilizarea acestuia:

a. AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a extinde sau de a reduce rețeaua de acceptanță pentru oricare dintre serviciile non-europene de taxare rutieră electronică, cum ar fi sistemele electronice de taxare prin microunde (DRSC), sistemele naționale de taxare, servicii de card pentru taxare și alte servicii care sunt acum disponibile sau care pot deveni disponibile la un moment dat.
b. Modificările la servicii sau la acești Termeni și Condiții vor fi făcute în conformitate cu Clauza 1.4 și vor fi publicate pe site-ul www.etoll.solutions înainte de intrarea lor în vigoare.

c. Extinderea rețelei de acceptanță împreună cu o posibilă actualizare tehnologică poate avea ca rezultat o modificare a instrucțiunilor necesare de operare care permit dovezii sau serviciului de identitate să funcționeze corect.
d. Pentru serviciile non-EETS legate de serviciile de plată în sistemele naționale de taxare, cum ar fi, dar fără a se limita la, taxarea utilizatorilor de drumuri din Belgia de către Satellic, taxele cehe (MytoCZ), taxele poloneze prin ViaTOLL, taxele slovace, taxele slovene, se înțelege că se aplică regulile și reglementările venite din partea Furnizorului Național de Servicii de Taxe pentru care clienții au semnat un acord separat cu autoritatea de colectare a taxei rutiere.
e. Clientul este de acord cu termenii și condițiile Furnizorilor de servicii. AROBS ETOLL SOLUTIONS se angajează cu acești Furnizori de servicii în numele clientului.
f. Clientul este singurul responsabil pentru furnizarea informațiilor și documentelor necesare pentru activarea echipamentelor de bord sau a altor dovezi de identitate, și pentru orice modificări ulterioare care le afectează. AROBS ETOLL SOLUTIONS poate solicita clientului să prezinte toate documentele necesare solicitate de către autoritățile de colectare a taxei rutiere. În acest caz, aplicația sau orice altă solicitare de serviciu din partea clientului în cauză nu va fi procesată de AROBS ETOLL SOLUTIONS până la primirea documentelor solicitate.
g. Clientul este responsabil pentru acuratețea datelor stocate în portalul pentru clienti și, după caz, în echipamentul de bord. În cazul oricăror neconcordanțe, clientul este singurul responsabil pentru consecințele financiare sau de altă natură. Dacă este necesar, clientul trebuie să verifice și să introducă manual în echipamentul de bord categoria de greutate și categoria numărului de osii ale tractorului/remorcii, înainte de a utiliza orice drum în cadrul Retelei de acceptanță.
h. Cu excepția facturării și colectării taxelor de drum, care sunt responsabilitatea MSE, călătoria pe Rețeaua de Acceptanță și calcularea taxelor de drum sunt acoperite exclusiv de relația dintre client, MSE și autoritatea de colectare a taxei rutiere. Dovada identității este utilizată pentru a colecta Tranzacțiile clientului percepute de fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere și a factura clientul pentru acestea. Această facturare este efectuată de MSE în conformitate cu principiile stabilite de autoritatea de colectare a taxei rutiere, exclusiv în numele său. Tarifele de taxare și termenii și condițiile specifice sunt definite în mod liber de fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere, în conformitate cu reglementările în vigoare.
i. Valoarea taxelor și termenii și condițiile specifice sunt definite de fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere, în conformitate cu reglementările în vigoare.
j. Clientul este de acord cu termenii și condițiile colaboratorilor lui AROBS ETOLL SOLUTIONS (autoritati de colectare a taxei rutiere, furnizori de servicii de taxare). AROBS ETOLL SOLUTIONS colaborează cu terțe părți în numele clientului.
k. Termenii acestei clauze constituie un element fundamental și decisiv al angajamentului luat de AROBS ETOLL SOLUTIONS în contextul prezentului contract.

CLAUZA 6 – Procedura de Urgență/Rezervă pentru echipamentul de bord.
6.1. AROBS ETOLL SOLUTIONS va depune toate eforturile pentru a furniza Clientului un echipament de bord operațional și pentru a menține echipamentul de bord în stare operațională.

6.2. În cazul defecțiunii, furtului, pierderii sau distrugerii unui echipament de bord, clientul nu este scutit de plata taxei de drum și trebuie urmate, de indata, procedurile de urgență stabilite în manualul utilizatorului.

6.3. Pe tot parcursul procedurii de urgență, clientul trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate de AROBS ETOLL SOLUTIONS sau împuterniciții săi sau de autoritate de colectare a taxei rutiere și să respecte instrucțiunile lor.

6.4. AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi tras la răspundere în nicio circumstanță pentru consecințele financiare ale nerespectării, de către client, a procedurii de urgență/back-up, implementării inadecvate a procedurii de urgență/back-up sau a oricărei greșeli a autorității de colectare a taxei rutiere, în contextul procedurii de urgență/de rezervă.

CLAUZA 7 – Servicii online
7.1. Termenul „Servicii online” înseamnă portalul pentru client, modulele portalului pentru client și alte servicii puse la dispoziție prin intermediul site-ului web al MSE, pentru scopuri care includ, dar fără a se limita la: (a) actualizarea și menținerea adresei clientului și a informațiilor despre cont; (b) managementul flotei, cum ar fi înregistrarea vehiculelor, încărcarea documentelor vehiculului necesare, comandarea, modificarea și monitorizarea dispozitivelor EETS, a cardurilor pentru plata taxelor și/sau vinietelor furnizate de AROBS ETOLL SOLUTIONS; (c) primirea de informații financiare pentru client, dacă este necesar; (d) consultarea și descărcarea de către client a informațiilor privind serviciile de plată (e) modificări ale detaliilor bancare ale clientului sau ale mijloacelor de plată selectate.

7.2. Conținutul și utilizarea de către client a serviciilor online reprezintă subiectul prezentului document și sunt guvernate de acești termeni și condiții. Acești termeni și condiții vor prevala în cazul unui conflict între acești termeni și condiții și unul sau mai mulți termeni de utilizare.

7.3. Toate informațiile oferite prin serviciile online sunt destinate a fi preluate, inspectate, stocate, tipărite și procesate exclusiv de către client pentru utilizarea în cadrul propriei organizații.

7.4. Credențiale de acces. Pentru a obține acces la serviciile online, oferim clientului credențiale de acces pentru una sau mai multe persoane din cadrul organizației sale, pe care le furnizam printr-o procedură de autentificare, exclusiv persoanei de contact pe care clientul a comunicat-o. Clientul poate identifica un super utilizator în timpul procesului inițial de integrare. Super-utilizatorul menționat va avea capacitatea de a crea sub-utilizatori suplimentari și de a gestiona drepturile lor de acces. Fiecare utilizare a credențialelor de acces, inclusiv utilizarea greșită a acestora de către persoane neautorizate, este răspunderea clientului. Clientul este obligat să:
a. ia la cunoștință faptul că fiecare administrator de cont sau sub-utilizator va accesa aplicația folosind propriile credențiale de acces și se va abține de la orice utilizare a proxy-ului. Ne rezervăm dreptul de a anula credențialele de acces dacă descoperim utilizarea proxy.
b. să ia la cunoștință că clientul și orice super utilizator sau sub-utilizator al clientului nu dezvăluie credențialele sale de acces către terți și
c. să ne anunțe imediat despre plecarea unui director, angajat, super-utilizator sau sub-utilizator căruia i-au fost date credențiale de acces. În interesul menținerii confidențialității credențialelor de acces, clientul are întotdeauna dreptul de a ne cere să îi furnizăm noi credențiale de acces și/sau să îi anulăm credențialele de acces existente. În cazul în care superuserul clientului pleacă de la compania clientului, clientul poate contacta AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru a configura un nou super-user și pentru a primi noi credențiale de acces pentru noul utilizator.

7.5. Ne rezervăm în orice moment dreptul de a refuza temporar sau permanent accesul clientului la serviciile online și de a face modificări în categoriile de informații care urmează să fie incluse în acestea. Dacă facem uz de dreptul specificat în punctul anterior, vom informa imediat clientul, în scris, folosind adresa comunicată de către client.

7.6. Vom informa Clientul cât mai curând posibil cu privire la orice întrerupere temporară a utilizării serviciilor online. În mod similar, clientul ne va informa dacă există vreo problemă de funcționalitate cu Portalul pentru clienți, MyTolls și MyMST.

7.7. Clientului îi este interzis să încerce să obțină acces la alte informații decât cele care ii sunt destinate în mod expres.

7.8. Informații pe site.
a. Toate drepturile intelectuale (de proprietate) (in orice caz, inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și drepturile de bază de date) referitoare la toate informațiile, conținutul, datele, bazele de date, ilustrațiile, link-uri-le, textele paginilor web, fișiere, software de cod html, nume de produse, numele de companii, mărcile, logo-uri-le și numele comerciale de pe site-ul web (denumite în continuare „Conținutul”) și modalitatea în care conținutul este prezentat sau apare (designul site-ului web și alte elemente vizuale) și toate informațiile legate de acestea, ne aparțin noua sau unuia dintre licențiatorii noștri.
b. Conținutul poate fi vizualizat, copiat, stocat sau tipărit numai în formă nemodificată și numai pentru uz personal și necomercial și sub condiția ca eventualele mențiuni ale drepturilor de autor sau alte mențiuni să nu fie eliminate.

c. Ne străduim să facem informațiile de pe site cât mai cuprinzătoare și exacte posibil. Informațiile de pe site-ul web sunt în curs oferit „ca atare” fără nicio garanție și excludem orice răspundere pentru orice utilizare a site-ului web și a informațiilor furnizate pe acesta.
d. Ne străduim să facem site-ul disponibil fără întrerupere. Clientul ia la cunoștiință ca disponibilitatea site-ului și utilizarea si conditiile utilizarii de către client a site-ului web, inclusiv serverele pe care este găzduit site-ul web, este „ca atare”, „așa cum este disponibil” și „cu toate defecțiunile”, fără orice altă declarație, garanție sau condiție, expresă sau implicită, făcută din partea AROBS ETOLL SOLUTIONS Clientul își asumă riscul utilizării website-ului.
7.9. Declarație de confidențialitate.
Părțile certifică și sunt de acord prin prezenta să respecte următorii termeni, condiții și restricții legate de orice date despre clienți și orice informații personale (definite în continuare) conținute în acestea sau schimbate sau transferate în alt mod între părți. Fiecare parte ia la cunoștiință și este de acord că datele clientului vor fi considerate informații confidențiale, indiferent dacă sunt furnizate verbal, în formă scrisă sau altfel. Clientul se va asigura, pe durata contractului, că orice date despre clienți și orice informații personale furnizate către AROBS ETOLL SOLUTIONS sunt exacte, de încredere și relevante. pentru scopul prezentului contract. Clientul declară că dezvăluirea si colectarea informațiilor personale către AROBS ETOLL SOLUTIONS și utilizarea de către AROBS ETOLL SOLUTIONS a acestor informații cu caracter personal în legătură cu programul de achiziții nu va încălca sau răsfrânge asupra drepturilor individuale de confidențialitate acordate în temeiul oricărei legi, statut sau reglementări aplicabile. În cazul în care Clientul furnizează informații personale către AROBS ETOLL SOLUTIONS, clientul ia la cunostiință și este de acord ca AROBS ETOLL SOLUTIONS, pe lângă termenii și condițiile stabilite aici, colectează, folosește și dezvăluie astfel de informații personale în conformitate cu prevederi de confidențialitate de pe site-ul web care poate fi modificat din când în când și este accesibil la https://etoll.solutions/confidentialitate/ și clientul trebuie să furnizeze prevederi de confidențialitate sau un link către acesta oricărei persoane a căror personalitatea căror informații sunt furnizate către AROBS ETOLL SOLUTIONS de către client. Clientul autorizează și îndrumă AROBS ETOLL SOLUTIONS să dezvăluie orice informație personală oricărei terță parte cu care AROBS ETOLL SOLUTIONS are o relație de afaceri care guvernează sau are legătură în alt mod cu obligațiile, responsabilitățile clientului, serviciile prestate sau beneficiile oferite în cadrul AROBS ETOLL SOLUTIONS cu condiția ca terțul să nu vândă informațiile personale. În scopurile din această secțiune, termenul „Informații personale” semnifică orice informație care poate fi utilizată pentru a distinge sau a urmări identitatea unei persoane, fie de sine stătătoare sau în combinație cu alte informații personale sau de identificare, care sunt legate sau pot fi legate de o anumită persoană și care și care face obiectul unei legi aplicabile privind protecția datelor sau i se oferă protecție în alt mod.
7.10. Link-uri
Site-ul web poate conține link-uri către alte site-uri web și/sau servere care nu sunt administrate de noi. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor alte site-uri web. Oferim astfel de link-uri numai pentru confortul vizitatorilor și includerea unui astfel de link către un astfel de site web nu constituie nicio recomandare din partea noastră cu privire la conținutul unor astfel de site-uri web.

CLAUZA 8 – Date / Prelucrare Date
8.1. La prima noastră solicitare, clientul este obligat să ne furnizeze datele referitoare la și legate de compania clientului care sunt importante pentru îndeplinirea contractelor. Tratăm toate datele la care se face referire în această clauză în mod confidențial și le păstrăm conform cerințelor sau permisiunii legii.
a. Acolo unde este necesar, pentru executarea contractului și atunci când este permis de lege, vom avea dreptul să transmitem toate datele la care se face referire în această clauză și care sunt furnizate nouă de către client, pentru părțile aparținând grupului de companii din care facem parte (sau vom fi parte), respectiv și altor furnizori de servicii care sunt implicați prin noi în îndeplinirea contractelor, indiferent dacă părțile respective și acele terțe părți își au sediul social în interiorul sau în afara SEE (Spațiul Economic European).

8.2. Clientul este obligat să ne informeze imediat în scris despre orice modificare:
A. în structura/forma juridică a afacerii, inclusiv tipul de proprietate.
B. a partenerilor și/sau membrilor consiliului de administrație.
C. în relaţia bancară.
D. a informaţiilor despre adresă sau a conexiunilor de telecomunicaţii.
E. precum și în ceea ce privește închiderea/dizolvarea intentionata a afacerii, inclusiv menționarea informațiilor de contact ale lichidatorului (lichidatorilor).

8.3. Dacă Clientul are dreptul de a utiliza un card sau un dispozitiv de taxare furnizat de noi în conformitate cu contractul încheiat între client și noi și acel dispozitiv se referă la un anumit vehicul, atunci o schimbare a numărului de înmatriculare sau a vehiculului trebuie să ne fie comunicată imediat.

8.4. Putem oricând solicita clientului să ne furnizeze numele și adresele titularilor dreptului de utilizare cărora clientul le-a pus la dispoziție un dispozitiv pentru utilizare și, de asemenea, putem solicita ca semnăturile părților implicate să ne fie trimise.

8.5. Pentru evaluarea noastră de credit, precum și pentru a respecta reglementările KYC/AML, AROBS ETOLL SOLUTIONS are dreptul de a colecta informații de la terți despre client.

8.6. Clientul este responsabil pentru orice date incorecte furnizate către AROBS ETOLL SOLUTIONS, inclusiv:
A. detalii privind numărul de înmatriculare a vehiculului; și B. orice alte date furnizate către AROBS ETOLL SOLUTIONS, Furnizorii de servicii și/sau autoritățile de colectare a taxelor rutiere.

8.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal.
a. Executarea contractului necesită prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului. Cu toate acestea, prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate în contextul încheierii sau executării contractului este supusă respectării stricte de către părți a reglementărilor aplicabile ale Uniunii Europene.
b. În cazul în care Clientul se află în afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European sau în cazul în care îndeplinirea sau derularea prezentului contract presupune ca AROBS ETOLL SOLUTIONS să transfere date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European care nu a fost recunoscut ca garantând un nivel suficient de protecție de către autoritățile competente ale Uniunii Europene, obligațiile părților în ceea ce privește protecția datelor și regulile care reglementează un astfel de transfer sunt completate de un acord de transfer de date.
c. Până în momentul în care autoritățile competente ale Uniunii Europene vor actualiza clauzele contractuale standard, AROBS ETOLL SOLUTIONS și clientul în cauză recunosc că prevederile Directivei 95/46/CE din 24 octombrie 1995 și legislația națională de transpunere ar trebui interpretate acolo unde este relevant cu referire și la standardele ulterioare în vigoare, inclusiv Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date („GDPR”).
d. AROBS ETOLL SOLUTIONS și clientul recunosc că versiunea clauzelor contractuale standard actualizată de autoritățile competente ale Uniunii Europene va înlocui acordul de transfer de date din versiunea actuală a clauzelor contractuale standard de îndată ce acestea vor intra în vigoare.
e. Acordul de transfer de date menționat constituie un acord separat și are prioritate față de orice prevedere în vigoare între părți referitor la contract. Prin abonarea la Serviciul EETS și completarea formularului de acceptare a acordului de transfer de date, clientul declară că ia cunoştinţă de respectivul acord şi îl acceptă în totalitate. Dacă este cazul, acceptarea cererii de înrolare și aplicarea prezentul Acord depind de acceptarea de către client a acordului de transfer de date.

f. Părțile convin că, în cazul în care oricare dintre părți nu respectă reglementările privind protecția datelor cu caracter personal sau acordul de transfer de date cealaltă parte este pe deplin îndreptățită să rezilieze prezentul acord fără formalități prealabile.
g. Pentru aplicarea acestei clauze, toți termenii referitori la protecția datelor cu caracter personal au semnificațiile definite de GDPR.

CLAUZA 9 – Securitatea informatiilor
Clientul va implementa și menține controale de securitate și măsurile necesare pentru a proteja datele AROBS ETOLL SOLUTIONS împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii, dezvăluirii sau utilizarii. Fără a limita orice alt drept sau remediere pe care AROBS ETOLL SOLUTIONS îl poate avea în temeiul contractului, clientul va despagubi cu promptitudine AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru toate cheltuielile sau pretențiile asociate cu orice încălcare ale acestei clauze, inclusiv, dar fără a se limita la, evaluări, amenzi, pierderi, costuri, penalități și cheltuieli evaluate, suportate, taxate, impuse sau colectate de o organizație de carduri, emitenți de carduri sau alte organisme autorizate.

CLAUZA 10 – Dovada identității și utilizarea greșită a acesteia
10.1. Pentru a oferi clienților noștri oportunitatea de a utiliza serviciile de plată, putem emite carduri, oferi echipamente de bord sau alte documente disponibile clientului cu care acesta se poate prezenta în mod legitim la furnizorii de servicii și la autoritățile rutiere de plată de taxe (“Dovadă de identitate”). Atunci când clientul nu își îndeplinește în mod corespunzător o obligație față de noi avem dreptul de a revoca dovada identității eliberate acelui client sau de a-i suspenda valabilitatea. Dovada identității rămâne întotdeauna proprietatea noastră.

10.2. Toate dovezile de identitate sunt emise în scopul exclusiv al utilizării de către client și personalul acestuia sau de către orice altă companie desemnată de către client și acceptată de noi pe durata contractului care dă naștere eliberării unei astfel de dovezi de identitate.

10.3. În caz de furt sau pierdere, clientul trebuie să anunțe simultan, prin e-mail, pe noi și poliția, de locația probabilă în care s-a produs pierderea sau furtul. Clientul va trebui să notifice AROBS ETOLL SOLUTIONS care va bloca accesul pe Portalul nostru de clienți care indică furtul sau pierderea dovezii de identitate.

10.4. Clientul este, în orice caz, răspunzător pentru utilizarea abuzivă a Dovezii de identitate de către terți, dar nu va fi responsabil pentru nicio utilizare a Dovezii de identitate care are loc la mai mult de 48 de ore de la comunicare catre noi a unei notificari cu privire la pierderea sau furtul dovezii de identitate.

10.5. La cererea noastră, clientul trebuie să ne despăgubească pentru pierderea în cauză.

CLAUZA 11 – Prețuri și taxe standard.
11.1. Vom percepe taxele sau tarifele convenite într-un contract pentru serviciile încheiate cu clientul. Dacă clientul achiziționează servicii pentru care nu sunt specificate tarifele speciale în contract, ne rezervăm dreptul de a percepe taxele și tarifele stabilite în lista noastră de prețuri standard. Cea mai recentă listă de prețuri standard poate fi solicitată contactând echipa noastră de suport pentru clienți sau managerul de cont desemnat de dvs.

11.2. Clientul va fi taxat pentru toate serviciile pe care le solicită și sunt acceptate de AROBS ETOLL SOLUTIONS, indiferent dacă folosește singur modalitatea de accesare a serviciilor, prin portalul clientului pentru a solicita respectivele servicii, inclusiv, dar fără a se limita la MyTolls, sau dacă clientul solicită respectivele servicii prin prin e-mail sau telefon.

11.3. Mai multe servicii fac obiectul unor costuri suplimentare din partea furnizorului de servicii și/sau autorității de colectare a taxei rutiere. Aceste costuri sunt specificate în lista de prețuri standard. Ne rezervăm dreptul de a percepe aceste costuri clientului dacă aceste costuri ne sunt transferate.

11.4. AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a modifica Lista de prețuri standard.

11.5. Amenzile și alte penalități financiare datorate erorilor comise de client în Rețea trebuie plătite direct de către Client, nu prin AROBS ETOLL SOLUTIONS.


CLAUZA 12 – Rabat și/sau Reduceri
12.1. Rabat. Vom transmite clientului orice rabat obținut pentru el din partea autorității de colectare a taxei rutiere. Pentru procesarea rabatului ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă de serviciu așa cum este trecută în lista noastră de prețuri standard și rabatul nu se va restitui atunci când suma nu depășește 75 de euro.

12.2. Italia. Pentru a beneficia de reducerile în Italia stabilite de statul italian, clienții trebuie să se fi alăturat mai întâi la consorțiul MSTS (disponibil în Portalul nostru pentru clienți). Statul italian are puterea exclusivă de a stabili termenii și condițiile pentru acordarea unor astfel de reduceri și pentru suma lor. AROBS ETOLL SOLUTIONS are dreptul de a percepe o taxă pentru serviciul de calculare și distribuire a reducerilor. Termenii cuprinsi in Clauza 12.1 se vor aplica, de asemenea, clienților care s-au alăturat Consortiului Italian.

12.3. Distribuirea Rabatului. În cazul în care clientul face parte dintr-o relație de parteneriat, Partenerul AROBS ETOLL SOLUTIONS și Clientul recunosc că este responsabilitatea Partenerului de a distribui direct clientului sumele pentru reduceri, dacă există, minus taxele aplicabile. Orice pretenții, penalități sau amenzi ca urmare a eșuării unui Partener de a distribui către client sumele de reduceri, va fi responsabilitatea Partenerului. În nicio circumstanță, AROBS ETOLL SOLUTIONS nu va fi tras la răspundere pentru nedistribuirea corectă a sumelor de reduceri de către Partener.

12.4. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă de procesare/serviciu (o „Taxă de serviciu”). Tarifele aplicabile pentru servicii sunt listate pe Lista noastră de prețuri standard.

CLAUZA 13 – Procesul de facturare; Facturarea
13.1. Pe baza consumului, MSE va factura toate sumele plătibile de către Client pentru perioada relevantă în conformitate cu tranzacțiile înregistrate și Serviciile furnizate în Rețelele Autoritătilor de colectare a taxei rutiere. Dovada Consumului Clientului va fi constituită din înregistrările electronice generate prin Dovada identității. Informațiile colectate prin Dovada identității în conformitate cu reglementările aplicabile sunt considerate autentice până la proba contrarie.


13.2. AROBS ETOLL SOLUTIONS va emite o factură săptămânală care are la bază factura emisă de către MSE direct pe numele clientului, pe baza consumului acestuia în funcție de datele furnizate de fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere pentru rețelele de drumuri în care clientul a călătorit. Pentru calcularea sumelor datorate AROBS ETOLL SOLUTIONS în temeiul prezentului contract sau al altui contract cu furnizor de servicii, indicațiile furnizate de sistemele informaționale AROBS ETOLL SOLUTIONS vor prevala asupra oricăror alte mijloace de calcul, cu excepția cazurile în care clientul oferă dovada defecțiunii unor astfel de sisteme. AROBS ETOLL SOLUTIONS va emite lunar sau anual, dupa caz, către Beneficiar o factură în lei sau în euro, în funcție de țara în care Beneficiarul își are sediul social, care va cuprinde contravaloarea comisioanelor aplicate la valoarea tranzacțiilor efectuate pentru plata taxelor de drum și contravaloarea prețurilor standard aplicabile, în funcție de necesități.

13.3. Facturile și informațiile aferente deconturilor vor fi prezentate electronic. Informațiile de facturare vor fi întotdeauna puse la dispoziția clientului în mod electronic, cu excepția cazului în care clientul ne-a informat în mod expres, în scris, că preferă să primească aceste informații prin poștă.

13.4. Facturile vor fi emise de AROBS ETOLL SOLUTIONS cu privire la serviciile prestate clientului menționate în contract. Prin urmare, clientul este de acord să plătească toate facturile emise în conformitate cu data scadentă indicată pe respectiva factură și în conformitate cu toți termenii agreați în prezentul document.

13.5. AROBS ETOLL SOLUTIONS poate introduce facturarea electronică în orice moment. Clientul va fi informat prin orice mijloace, inclusiv prin trimiterea unui e-mail la adresa furnizată în momentul creării aplicației sau la orice altă adresă furnizată ulterior, despre modalitatea în care va funcționa facturarea electronică, inclusiv alte aspecte tehnice.

13.6. Clientul recunoaște și este de acord cu obligația sa de a plăti facturile în temeiul prezentului document, fie că plata pentru serviciile prestate este (i) datorată direct Furnizorului de servicii sau (ii) ne este datorată direct (în baza unui acord între noi și furnizorul de servicii sau o altă terță parte).


13.7. Facturarea și plățile datorate de către Client pentru Servicii (inclusiv plățile aferente taxelor de drum) vor începe de la data la care AROBS ETOLL SOLUTIONS emite cardul, vinieta sau echipamentele de bord clientului.

13.8. Pentru calcularea sumelor datorate către AROBS ETOLL SOLUTIONS, informațiile din sistemele informatice ale AROBS ETOLL SOLUTIONS se consideră că au prioritate față de orice alt mijloc de calcul, cu excepția cazurilor în care Clientul poate furniza dovezi ale unei defecțiuni care afectează aceste sisteme.

13.9. Factura nu reprezintă o decontare finală a contului clientului. Orice omisiune va fi facturată ulterior. Clientul rămâne răspunzător pentru toate plățile corespunzătoare întregului consum al acestuia, indiferent de orice suspendare sau reziliere a acordului.

13.10. Fiecare Client care utilizează serviciile Sistemului de taxare electronică este responsabil pentru respectarea tuturor regulilor referitoare la TVA rezultate din facturile AROBS ETOLL SOLUTIONS.

13.11. Clientul va fi obligat să respecte și să își asume toate obligațiile care revin Contribuabililor declarate în contextul informațiior pe care le furnizează AROBS ETOLL SOLUTIONS.

13.12. Sumele datorate de către client, în temeiul Contractului, vor fi transpuse în facturi, care vor fi achitate în termen de cinci (5) până la șapte (7) zile lucrătoare de la data facturii, în conformitate cu sumele și condițiile stipulate în factură. Acești termeni de plată se pot modifica cu acordul prealabil al clientului, în funcție de țările în care acesta a călătorit. Respectarea termenelor scadente ale tuturor sumelor plătibile către AROBS ETOLL SOLUTIONS este o obligație esențială a clientului în temeiul contractului.

13.13. Ori de câte ori un client renunță la servicii sau colaborarea cu noi,AROBS ETOLL SOLUTIONS va avea dreptul de a reține definitiv, cu titlu de compensație, toate sumele plătite de client, cu excepția Depozitului de Garanție, din care aceste sume pot fi totuși deduse.

13.14. AROBS ETOLL SOLUTIONS va aplica costuri de recuperare pentru fiecare factura neplătită. Fără a aduce prejudiciu celorlalte drepturi ale sale, AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a solicita plata unei penalitati zilnice în eventualitatea neplății totale sau parțiale a unei facturi până la data scadenței acesteia.

13.15. În cazul neplății totale sau parțiale a unei facturi la data scadenței și după ce a fost trimisă o informare prin poștă sau e-mail, fără niciun răspuns din partea clientului, AROBS ETOLL SOLUTIONS poate suspenda imediat furnizarea serviciului EETS. În cazul în care situația de neplată persistă mai mult de cinci (5) zile lucratoare, AROBS ETOLL SOLUTIONS poate rezilia Acordul fără a fi necesară nicio altă formalitate.

13.16. Neplata totală sau parțială a oricărei facturi în termenele contractuale va determina ajungerea la scadența anticipată a tuturor facturilor deja emise, acestea devenind plătibile de îndată.
13.17. Despăgubiri suplimentare pot fi solicitate, cu dovezi justificative, dacă taxele de recuperare suportate sunt mai mari decât garantia constituita.

CLAUZA 14 – Autorizații de Plată și Încasare
14.1. Dacă nu încheiem un contract în nume propriu, dar trebuie totuși să efectuăm plăți în numele clientului, atunci clientul va constitui o garantie care urmează să fie stabilita de comun acord, într-un cont bancar desemnat de noi.

14.2. Întrucât derularea prezentului contract presupune achitarea prealabilă de către Prestator a sumelor aferente taxelor de drum și a serviciilor în numele și în contul Beneficiarului, indiferent de echipamentele de bord utilizate și/sau de numărul acestora, în vederea recuperării acestor sume, respectiv în vederea garantării achitării integrale și la termen a tuturor facturilor emise către Beneficiar, a oricăror penalități contractuale, compenasații pentru daune sau obligații ce rezultă din încetarea Contractului, etc, acesta este de acord să constituie, la data perfectării prezentului contract, o garanție în numerar, în euro, ce urmează a fi achitată pe baza de factură de avans, cuantumul acestei garanții urmând a fi stabilit de comun acord de către părți.
14.3. În caz de plată neefectuata la timp, ne rezervăm dreptul de a percepe clienților o penalizare pentru plata restante de 1% pe lună, în afară de costurile specificate în clauzele 13 și 14. În plus, ne rezervăm dreptul de a anula toate ratele viitoare ale Eurovinietelor și, ca urmare, de a factura ratele viitoare datorate de client într-o singură factură. În plus, ne rezervăm dreptul de a folosi orice rambursări primite de la Autoritatea fiscală olandeză pentru a compensa orice plăți întârziate ale clientului.

CLAUZA 15 – Litigii si reclamații
15.1. Litigii cu privire la facturi.
A. Litigiile referitoare la valoarea sau conținutul facturilor nu conferă clientului dreptul de a-și amâna obligația de plată care decurge integral sau parțial din factura respectivă.
b. Litigii referitoare la suma sau conținutul facturilor și/sau legate de o obligație de plată din partea Clientului cu care AROBS ETOLL SOLUTIONS are un contract, sau orice altă dispută pe care clientul ar putea-o avea cu privire la obligațiile sale din contract sau din acești termeni și condiții trebuie depuse în scris în termen de două (2) săptămâni de la data facturii. Litigiile care ne sunt menționate altfel decât în scris, în perioada de două săptămâni, nu vor fi luate in considerare. Facturile sunt considerate a fi acceptate în termen de două săptămâni de la data facturii, cu excepția cazului în care clientul a contestat factura.
c. Vom transmite litigiile legate de facturi cât mai repede posibil după primire. Dacă revizuirea noastră ne conduce la concluzia că am taxat prea mult și excesul perceput ne-a fost plătit, atunci vom rambursa sau compensa clientul cu surplusul perceput și acesta poate fi crescut prin aplicarea periodică a dobânzii statutare, la discreția AROBS ETOLL SOLUTIONS, dacă este cazul, în conformitate cu legislația olandeză începând cu data facturii.

15.2. Toate revendicările referitoare la acești Termeni și Condiții vor fi adresate către noi în cel mult 1 an de la evenimentul declanșării lor, cu excepția litigiilor cu privire la facturi care vor fi adresate în conformitate cu termenii clauzei 15.1 din prezentul document.

15.3. Fără a aduce atingere Clauzei 15.1, toate litigiile care apar în legătură cu orice acord, orice acord care este consecința acordului respectiv sau acești Termeni și Condiții vor fi transmise exclusiv instanței competente din Olanda.

15.4. Toate acordurile și toate acordurile care sunt o consecință a acelor acorduri sunt guvernate exclusiv de legea olandeză.

15.5. Orice reclamație în legătură cu Serviciile trebuie depusă la AROBS ETOLL SOLUTIONS, care o va inainta către MSE ;
a. În cazul în care cererea intră în sfera de responsabilitate a MSE, acesta o va examina și va răspunde în termen de o lună.
b. În cazul în care reclamația nu intră în sfera de responsabilitate a MSE și implică, în special, o reclamație cu privire la cuantumul unei taxe de trecere, MSE va transmite reclamația către furnizorul său de servicii de taxe rutiere în măsura în care este de competența exclusivă a acesteia, deoarece AROBS ETOLL SOLUTIONS si MSE nu sunt implicate în calculul taxelor de drum. Reclamația va fi apoi procesată în conformitate cu procedura agreată de MSE și Autoritatea de colectare a taxei rutiere cu respectarea prevederilor de reglementare în vigoare. Condițiile care guvernează această procedură vor fi notificate clientului imediat după primirea reclamației.

15.6. În temeiul Legii nr. 2008-561 din 17 iunie 2008 privind reforma termenului de prescripție în materie civilă, perioada în care o reclamație trebuie notificată este de douăsprezece (12) luni de la data facturii pentru fiecare parte.

CLAUZA 16 – Garanție financiară
16.1. În orice moment, AROBS ETOLL SOLUTIONS are dreptul de a solicita o garanție financiară de la clienții săi pentru ca plățile să poată fi efectuate către furnizorii de servicii și autoritățile de colectare a taxei rutiere. În plus, clientul este obligat să ne informeze imediat în cazul deteriorării condițiilor sale de credit și a oricăror probleme care afectează sau care pot afecta procesul de evaluare a creditului.

16.2. La opțiunea clientului și în toate cazurile în conformitate cu acești termeni și condiții ale contractului nostru prealabil, cu forma selectată de furnizare a garanției financiare și cu modalitatea în care este sau trebuie elaborată în fiecare caz, această garanție va fi asigurată sub forma :
a. unei garanții bancare irevocabile și adecvate în favoarea noastră și plătibilă la apel atât într-o sumă, cât și cu un termen de valabilitate care urmează să fie mai departe convenit („Garanție bancară”).
b. asigurare de credit care trebuie încheiată de noi pe costurile și în consultare cu clientul („Asigurare de credit”) ; sau
c. orice altă modalitate de asigurare a garanției, dacă am acceptat conținutul și forma acesteia în prealabil, cum ar fi un depozit de garanție în numerar (“Depozit de securitate”). (Garanție bancară, Asigurare de credit și Depozit de garanție pot fi denumite individual sau împreună „Garanție financiară”). Dacă garanția financiară se solicită, aceasta va consta fie într-un Depozit de Garanție, nesupus dobânzii, o Garanție Bancară oferita de client, sau o Asigurare de Credit. Suma garanției financiare va fi stabilită de AROBS ETOLL SOLUTIONS la propria sa discreție. Valoarea garanției financiare cerute poate fi revizuită de AROBS ETOL SOLUTIONS în orice moment în timpul derulării acestui contract, la discreția AROBS ETOLL SOLUTIONS. Dacă clientul refuză, AROBS ETOLL SOLUTIONS va avea dreptul să rezilieze contractul, cu efect imediat, fără notificare sau compensație și fără nevoie de orice formalitate, alta decât trimiterea unei scrisori prin poștă certificată, cu solicitarea confirmării de primire în acest sens sau prin e-mail. Suma garanției financiare este calculată pentru fiecare echipament de bord. Oricum, scopul este de a garanta plata sumelor datorate de client pentru utilizarea serviciilor, indiferent de echipamentele de bord utilizate sau de numărul acestora. În mod alternativ, AROBS ETOLL SOLUTIONS poate solicita clienților săi să plătească în avans.

CLAUZA 17 – Termenul și Rezilierea Contractelor
17.1. Vom avea dreptul de a rezilia toate contractele printr-o notificare scrisă.


17.2. Fără a aduce prejudiciu dreptului nostru de a rezilia contractele în conformitate cu prevederile Codului civil Roman sau cu prevederile incluse în acești Termeni și condiții, care ne dau dreptul să facem acest lucru, avem dreptul de a rezilia orice acord cu efect imediat dacă:

a. se dispune lichidarea (voluntară) sau radierea clientului;
b. clientul a încheiat o tranzacție privată cu creditorii săi; clientul încetează să tranzacționeze, devine insolvabil, intră în proceduri de faliment, primește sau suferă orice acțiune, ordin sau rezoluție ca urmare a unei datorii (inclusiv dizolvarea sau lichidarea), are un administrator judiciar desemnat să-și administreze activele sau afacerea sau nu este în măsură să-și achite datoria la scadență (inclusiv deteriorarea creditului clientului in condiții determinate în mod rezonabil de noi);
c. o poprire sau executare prejudecată a fost percepută pe costurile clientului si acea poprire sau executare nu a fost ridicată în termen de două (2) săptămâni de la percepere;
d. pentru clientul persoană juridică: când este în curs de lichidare;
e. dovada identității a fost utilizată greșit, iar această acțiune poate fi atribuită clientului
f. clientul nu respectă sau nu respectă în mod corespunzător prevederile contractuale aplicabile clientului și – dacă respectarea nu este imposibilă – dacă această nerespectare nu a fost remediată în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă în legătură cu aceasta;
g. unul sau mai multe acorduri-cadru dintre Client și unul sau mai mulți furnizori de servicii au fost reziliate din cauza culpei clientului.
h. va avea loc sau a avut loc o modificare a structurii/formei juridice a clientului, inclusiv a tipurilor de proprietate;
i. clientul ne-a furnizat informații inexacte înainte de încheierea contractului în temeiul cărora nu am fi am încheiat contractul dacă am fi avut cunoștință despre informațiile exacte ;
j. acțiunile sau omisiunile clientului sau oricăruia dintre angajații, agenții sau subcontractanții săi (a) sunt sau par a fi, în opinia noastră, neconforme cu legile aplicabile, necinstite sau frauduloase sau (b) pot avea un impact negativ asupra numelui și reputației AROBS ETOLL SOLUTIONS.
k. în cazul utilizării frauduloase a unui echipament de bord încredințat clientului, oricare ar fi utilizarea frauduloasă sau cauza acesteia, AROBS ETOLL SOLUTIONS își rezervă dreptul de a rezilia contractul de drept, comunicat via e-mail, fără avertisment sau notificare prealabilă.

17.3. Rezilierea unui contract are ca rezultat rezilierea necondiționată și simultană a oricărui Acord-cadru încheiat în acest domeniu; în orice caz, este dreptul nostru ca fiecare Acord-cadru relevant să fie reziliat în numele clientului. Accesul la serviciile online vor fi, de asemenea, refuzate/terminate.


17.4. Toate sumele pe care clientul ni le datorează la momentul rezilierii oricărui contract și care, în mod normal, nu ar fi încă plătibile la acel moment, devin plătibile ca urmare a acestei rezilierii.

CLAUZA 18 – Rezilierea Acordurilor-cadru
18.1. Avem dreptul de a rezilia orice acord-cadru sau de a suspenda executarea acestuia, în nume propriu sau nu, în cazul neîndeplinirii de către client a oricăror obligații care revin acestuia în conformitate cu sau în legătură cu prezentul contract.

18.3. Toate sumele care ne sunt datorate de către client în momentul rezilierii unui acord-cadru și care, în mod normal, nu ar fi încă datorate la acel moment, devin datorate ca urmare a rezilierii respective.

18.4. Toate acordurile dintre clienții noștri și furnizorii de servicii încheiate în temeiul unui acord-cadru și până la rezilierea acelui acord-cadru sunt îndeplinite, în mod expres de către noi, pentru client, în mod normal, în cel mult o lună de la reziliere. Toate prevederile relevante ale acestor termeni și condiții rămân aplicabile tuturor obligațiilor care trebuie îndeplinite de clientul nostru după rezilierea acordului-cadru.


18.5. Ca urmare a rezilierii, clientul este obligat să ne returneze toate dovezile de identitate, precum și toate documentele de identitate, permisele, cardurile și alte informații referitoare la acestea, puse la dispoziția sa.

CLAUZA 19 – Răspundere
19.1. Limitarea răspunderii AROBS ETOLL SOLUTIONS
i. În cazul în care AROBS ETOLL SOLUTIONS nu își îndeplinește toate sau o parte din obligațiile care îi revin în temeiul contractului și cu condiția ca clientul să furnizeze dovada că AROBS ETOLL SOLUTIONS este in culpă, clientul va avea dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul direct suferit și pe care îl poate dovedi.
ii. Indiferent de tipul, temeiul și forma acțiunii întreprinse împotriva AROBS ETOLL SOLUTIONS, orice despăgubire pentru prejudiciul direct cauzat de client, cu excepția cazului de neglijență gravă a AROBS ETOLL SOLUTIONS, nu poate depăși o sumă egală cu sumele datorate de Client pentru serviciile pe perioadă de 1 lună înaintea evenimentelor care au făcut răspunzătoare AROBS ETOLL SOLUTIONS. În cazul în care este responsabilitatea autorităților de colectare a taxei rutiere să efectueze calcule sau determinări ale taxelor de trecere, AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi făcută răspunzătoare pentru consecințele oricăror erori în calculul (calculele) sau determinările respective.
b. Excluderea răspunderii AROBS ETOLL SOLUTIONS.
i. Timp de maximum patruzeci și opt (48) de ore după anularea sau rezilierea dovezii de identitate comunicate în mod corespunzător în conformitate cu termenii și cerințele din prezentul document, clientul va fi responsabil pentru orice consum atribuit acelei dovezi de identitate. Pe parcursul acelei perioade de patruzeci și opt de ore, AROBS ETOLL SOLUTIONS nu va avea nicio responsabilitate pentru niciun consum înregistrat.
AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi considerată răspunzătoare pentru consecințele oricărei anulări a echipamentului de bord făcute de o persoană care se folosește de identitatea clientului sau acționează în numele clientului, nefiind autorizată să reprezinte clientul.
ii. AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi în niciun caz răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor clientului și/sau a daunelor indirecte. Părțile sunt de acord în mod expres că următoarele constituie un prejudiciu indirect și nu generează un drept la despăgubire: orice daună financiară sau comercială, incluzând, fără limitare, orice pierdere de date sau clienți, pierdere de câștiguri, costuri suplimentare asociate cu o schimbare către o altă rețea sau către un alt emitent în cazul indisponibilității serviciilor EETS, pierderi de venituri, pierderi de economii de costuri, pierderi de afaceri, pierderi de profit, orice întrerupere comercială de orice fel sau orice pierdere ca urmare a unei încălcări sau a unei greșeli a unei autorități de colectare a taxei rutiere implicate în executarea contractului, precum și orice acțiune îndreptată împotriva clientului (cu excepția încălcării) de către o terță parte.
iii. Cu excepția actelor și abaterilor intenționate ale personalului nostru de conducere, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere, daune, răspunderi, cheltuieli, costuri suportate și/sau care urmează să fie suportate de către client în legătură cu neîndeplinirea sau indeplinirea noastră necorespunzătoare, sau orice eșec, neglijență sau indeplinirea întârziată a furnizorilor de servicii.
iv. Dacă suntem răspunzători, răspunderea noastră este limitată la cuantumul compensației care ni se cuvine pentru sau în legătură cu neîndeplinirea sau obligația neîndeplinită corespunzător, cu excepția cazului în care pierderea suferită de clientul nostru este acoperită de o asigurare de răspundere civilă încheiată de noi, în care caz răspunderea noastră va fi limitată la suma care urmează să fie plătită de către asiguratorii noștri în cadrul acelei asigurări. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune indirecte, daune incidentale, punitive sau consecvente, cum ar fi pierderea profitului, pierderea veniturilor sau pierderea producției.
v. Clientul va fi singurul răspunzător și nu ne va considera răspunzători pentru toate reclamațiile și amenzile (inclusiv amenzile de taxare) ale oricăror terți, inclusiv furnizorii de servicii și toate autoritățile, în materie de compensare pentru pierderi sau costuri legate de servicii furnizate de noi în domeniul de aplicare al acordurilor-cadru.
vi. Clientul va fi singurul răspunzător și nu ne va considera răspunzători pentru reclamațiile și amenzile (inclusiv amenzile de taxare) ale oricăror terți, inclusiv Furnizorii de Servicii și toate autoritățile, în materie de despăgubiri pentru defecțiuni, defect de fabricație, nerespectare a instrucțiunilor de instalare și operare) a echipamentelor de bord.

CLAUZA 20 – Forță majoră
20.1. Neîndeplinirea obligațiilor noastre față de clienții noștri, care este consecința sau este cauzată de circumstanțe care nu ne sunt imputabile, va duce la suspendarea obligațiilor noastre atâta timp cât circumstanțele sau cauzele menționate continuă neîntrerupt, inclusiv, dar nelimitându-se la orice grevă sau dispută industrială, război sau alt act de violență, dezastru natural, daune cauzate de apă, neîndeplinirea obligației de către un subcontractant imputabilă forței majore, blocarea uneia sau mai multor Rețele sau indisponibilitatea rețelelor de telecomunicații sau a sistemelor informatice necesare pentru furnizarea serviciilor din prezentul document, inclusiv, dar nelimitându-se la serviciile menționate în prezentul document. În niciun caz, AROBS ETOLL SOLUTIONS nu va fi considerată răspunzătoare pentru consecințele adverse sau prejudiciabile ale oricărui eveniment de forță majoră.

20.2. Ambele părți au dreptul de a dizolva toate acordurile existente între ele printr-o declarație scrisă, fără ca noi să fim obligați să plătim daune-interese în acest caz, dacă circumstanțele menționate în subclauza precedentă continuă neîntrerupt pe o perioadă mai mare de trei luni.


20.3. În cazul menționat în a doua clauză, avem, de asemenea, dreptul de a rezilia toate acordurile-cadru la care clientul nostru este implicat, în numele acelui client și fără autorizarea sa expresă.

CLAUZA 21 – Întregul contract.
21.1. Contractul conține întregul acord în legătură cu obligațiile părților în ceea ce privește scopul său. Anulează și înlocuiește orice document și contract anterior încheiat între părți.

21.2. În cazul în care oricare dintre prevederile contractului este considerată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor rămâne neschimbate și vor continua să se aplice ca și cum contractul nu mai conținea prevederile invalide sau inaplicabile.

21.3. În cazul unor contradicții sau neconcordanțe între clauzele cuprinse în acești termeni și condiții, termenii acestei clauze vor prevala în ceea ce privește serviciile noastre.

ANEXE
1. AUSTRIA
Servicii de plata taxelor rutiere în Austria. În cazul în care Clientul solicită serviciile de plata a taxelor rutiere în Austria, următorii termeni și condiții suplimentare se vor aplica până în momentul în care Clientul renunță la ele:
a. AROBS ETOLL SOLUTIONS este contactul direct al clientului pentru orice întrebări sau reclamații cu privire la implementarea serviciului pe teritoriul austriac.
b. Furnizarea serviciului de interoperabilitate austriac oferit de AROBS ETOLL SOLUTIONS depinde de respectarea strictă a obligațiilor ASFINAG, care pot fi găsite la http://www.asfinag.at/toll/ tolling-regulations (în engleză), și de furnizarea de informații în momentul abonării la serviciul care menționează dacă vehiculul este un autobuz sau un vehicul greu de marfă.
c. Clientul recunoaște că a fost informat că, dacă autoritățile austriece competente efectuează o inspecție, soferul vehiculului greu de marfă trebuie să poată prezenta Declarația vehiculului furnizată în portalul clientului. Acest document, a cărui verificare se află exclusiv în responsabilitatea clientului, trebuie să conțină numărul de înmatriculare al vehiculului, țara de înmatriculare, PAN-ul și numărul de serie al OBU, codul de bare al echipamentului de bord, clasa Euro. Clientul își asumă faptul că păstrează în permanență în vehicul documentul care îi corespunde.
d. Conformitatea declarației vehiculului cu cerințele ASFINAG necesită o concordanță între numărul de înregistrare, țara de înregistrare, clasa Euro și PAN-ul și numărul de serie al echipamentului de bord ; clientul trebuie să verifice cu atenție veridicitatea informațiilor și să-și asume întreaga responsabilitate pentru absența declarației vehiculului sau a oricăror erori în aceasta.
e. Datele personale colectate de noi în timpul furnizării Serviciului (cum ar fi numele și adresa proprietarului vehiculului și clientul) pot fi transmise autorității de inspecție ASFINAG atunci când sunt solicitate ca urmare a unei fraude sau defecțiuni care contribuie la neplata totală sau parțială a taxei rutiere sau în contextul unor controale aleatorii.

2. BELGIA
AROBS ETOLL SOLUTIONS oferă o soluție ușoară pentru sistemul belgian de taxare rutiera Viapass.
Servicii de plata taxelor rutiere în Belgia. În cazul în care clientul solicită servicii de plata taxelor rutiere în Belgia, următorii termeni și condiții suplimentare se vor aplica până în momentul în care clientul renunță la ele :
a. Clientul are statutul de contribuabil în sensul legii și reglementărilor belgiene în aplicarea Deciziei 2009/750/CE. 17.2. Dacă clientul nu este contribuabil, acesta trebuie să furnizeze datele de contact complete ale contribuabilului atunci când se abonează la serviciu sau ulterior, în eventualitatea unor modificări. La abonare, clientul trebuie sa furnizeze informatiile cerute de reglementarile belgiene in vigoare.
b. Clientul declară că a furnizat AROBS ETOLL SOLUTIONS documentele valabile pentru a proceda la înregistrarea vehiculelor sale. Astfel, acesta garantează acuratețea și veridicitatea documentelor menționate în raport cu reglementările aplicabile.
c. Clientul este responsabil pentru acuratețea datelor stocate în echipamentul de bord. Dacă există inexactități, clientul este exclusiv responsabil pentru consecințele financiare sau de alta natura. Clientul trebuie să verifice și să introducă manual în echipamentul de bord, acolo unde este necesar, categoria de greutate și categoria numărului de osii din tractor/remorcă înainte de a efectua orice călătorie în Rețeaua VIAPASS (vezi Manualul Utilizatorului livrat impreuna cu echipamentul OBU).
d. Toate informațiile furnizate de client pentru finalizarea cererii sunt vizibile în portalul pentru clienți. Cererea va intra în vigoare odată ce clientul a confirmat prin transmiterea comenzii că toate informațiile sunt corecte, în virtutea cărora AROBS ETOLL SOLUTIONS nu poate fi tras la răspundere, în cazul niciunei erori.
e. Prin derogare de la Clauza 11 din acești termeni și condiții, serviciul de colectare a taxelor rutiere prin satelit, Viapass, poate fi încetat în orice moment de către client prin adresa oficiala scrisa si trimisa via e-mail cu precizarea că fiecare lună începută trebuie plătită și rezilierea acestui serviciu nu va duce la rezilierea altor servicii.
f. Datele personale colectate de noi în timpul furnizării serviciului (cum ar fi numele și adresa proprietarului vehiculului și clientul) pot fi transmise către VIAPASS atunci când sunt solicitate ca urmare a unei fraude sau defecțiuni care contribuie neplata totala sau parțială a taxei de trecere sau în contextul unor verificări aleatorii.

REGULI DE CONDUITĂ „SERVICIUL VIAPASS”
Termeni și condiții Serviciul Viapass
Pentru a avea dreptul de a utiliza serviciul de plată în cadrul rețelei rutiere belgiene („Serviciul Viapass”), clientul trebuie să (i) să dețină un contract valabil cu AROBS ETOLL SOLUTIONS care permite utilizarea unui dispozitiv de bord interoperabil Telepass („Dispozitiv OBU”), activat la Serviciul Viapass și (ii) acceptă termeni și condițiile prezente. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în termeni și condițiile prezente, Gestionarea dispozitivului este reglementată de contractul de abonament semnat între client și AROBS ETOLL SOLUTIONS (de exemplu, în ceea ce privește livrarea dispozitivului, furt, pierdere, altele). Detaliile privind identitatea și informațiile despre client și despre vehiculul pe care va fi instalat dispozitivul sunt furnizate către Telepass S.p.A.
1. Serviciul Viapass și rețeaua rutieră belgiană
Rețeaua rutieră belgiană acoperă întreg teritoriul Belgiei (adică toate drumurile din Belgia sunt drumuri cu taxă; cu toate acestea, un număr de drumuri minore au un tarif cu taxă zero). Clientul ar trebui să consulte www.viapass.be tarifele de taxare aplicabile actuale și hărțile rețelelor rutiere din fiecare dintre cele trei regiuni (Bruxelles, Valonia și Flandra) și pentru termenii și condițiile generale ale operatorilor infrastructurii, cu care clientul are legătură în momentul utilizării infrastructurii. Telepass S.p.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru taxă, tarif, tarife și penalități aplicabile. Orice reclamație trebuie adresată colectorilor belgieni de taxe rutiere. Serviciul Viapass este disponibil numai pentru vehiculele cu o greutate maximă autorizată a vehiculului de peste 3,5t. Pentru a putea folosi Serviciul Viapass, dispozitivul trebuie să fie corespunzător instalat și să funcționeze pe tot parcursul călătoriei în Belgia (consultați Manualul de utilizare al dispozitivului livrat impreuna cu echipamentul OBU).
Clientul este informat prin prezenta că drepturile și obligațiile sale sunt definite în reglementările aplicabile emise de autoritățile regionale belgiene, inclusiv :
(i) Ordinul Regional Bruxelles-Capitale din 29 iulie 2015;
(ii) Decretul Regional Flamand din 3 iulie 2015;
(iii) Codul Fiscal Flamand din 13 decembrie 2013 și
(iv) Decretul Regional Valon din 16 iulie 2015.

2. Verificarea documentelor justificative
În conformitate cu cerințele colectorilor belgieni de taxe rutiere, clientului i se poate solicita să furnizeze către Telepass S.p.A., prin intermediul AROBS ETOLL SOLUTIONS, în termen de 5 (cinci) zile, copii scanate ale documentelor oficiale pentru a fi considerate dovezi justificative privind datele de identificare a vehiculului care au fost furnizate în momentul abonării. Vă rugăm să luați aminte că până când clientul corectează datele furnizate și/sau, după caz, transmite documentație lizibilă, corectă sau scrisă și datele corectate sau dovezile justificative :
(i) în absența dovezilor privind greutatea totală maximă autorizată a vehiculului, vehiculul este considerat a avea o greutate totală maximă autorizată care depășește 32 de tone (cea mai înaltă categorie) și
(ii) în lipsa dovezilor privind categoria normelor de poluare euro a vehiculului clientului, vehiculul este considerat ca aparținând grupului „altă categorie de normă de poluare euro” (clasa de poluare 0) reprezentând cea mai mare taxă aplicabilă. Prezentarea ulterioară a unor astfel de dovezi nu afectează taxa datorată pentru kilometrii care au fost consumați înainte de a se efectua evaluarea datelor cuprinse în documentația prezentată. Nu se va acorda nicio rambursare a taxei plătite sau datorate de către client, din cauza oricăror date sau dovezi care nu pot fi citite, sunt incorecte sau lipsesc.
3. Instalarea și utilizarea dispozitivului
Clientul trebuie să urmeze întotdeauna instrucțiunile prevăzute în Manualul de utilizare a dispozitivului și în instrucțiunile obligatorii de călătorie în Belgia, care vor fi livrate împreună cu dispozitivul.

4. Procedura de urmat în caz de defecțiune a dispozitivului
Clientul va contacta imediat AROBS ETOLL SOLUTIONS în următoarele cazuri:
(i) Când dispozitivul indică faptul că nu mai îndeplinește cerințele reglementărilor legale, prin semnalele acustice și vizuale descrise în Manualul de utilizare a dispozitivului și în Instrucțiunile Obligatorii de călătorie in Belgia;
(ii) Dacă dispozitivul nu mai are semnal.
Un dispozitiv defect trebuie înlocuit cu un alt dispozitiv (echipamentele de bord Telepass sau Satellic) în cel mai scurt timp. La contactarea AROBS ETOLL SOLUTIONS, clientului i se vor da instrucțiuni, inclusiv locația celui mai apropiat punct de service Satellic de unde poate fi obținut un echipament de bord Satellic pentru utilizare temporară înainte ca clientul să primească un alt dispozitiv Telepass. Clientul trebuie să se prezinte la punctul de service Satellic în cel mult 3 (trei) ore și să obțină echipamentul de bord Satellic folosind mijloace personale de plată (carduri de credit/bancare sau carduri de combustibil). Lista punctelor de service Satellic poate fi găsită la https://www.satellic.be/en-UK/servicepoints
Departamentul suport pentru clienți este disponibil de luni până sâmbătă, între orele 8:00 și 20:00, în italiană, engleză, franceză, spaniolă, germană și poloneză. Un număr gratuit este disponibil din Belgia (080081449) și un număr de taxă din afara Belgiei (+390559368001).

5. Facturare și plăți
Telepass S.p.A. va transmite către client facturi periodice aferente tranzitelor, prin AROBS ETOLL SOLUTIONS. Clientul se obligă să plătească toate sumele către AROBS ETOLL SOLUTIONS pentru ca aceasta din urmă să transfere sumele către Telepass S.p.A.
Clientul desemnează Telepass S.p.A să plătească, în numele său, sumele datorate Colectorilor Belgieni de taxa rutieră. Eventualele cereri de rambursare vor fi evaluate de către autoritatea de colectare a taxei rutiere și, dacă este posibil, rambursările vor fi livrate de Telepass S.p.A.

6. Durata si Incetarea
În cazul rezilierii contractului de abonament la serviciu semnat cu partenerul de vânzări sau în cazul în care partenerul de vânzări nu mai este autorizat de Telepass S.p.A. să distribuie dispozitive, termenii și condițiile prezente vor înceta automat. Telepass S.p.A. nu va fi răspunzătoare față de client în cazul notificării cu întârziere de către partenerul de vânzări a evenimentelor menționate mai sus.

7. Informații privind protecția datelor
Conform legii aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor, Telepass S.p.A., în calitatea sa de date operator, va prelucra datele personale ale clientului pentru încheierea acestor Termeni și Condiții, precum și în alte scopuri prevăzute de lege, în special numai în ceea ce privește scopurile administrative și contabile privind atât facturarea, cât și ținerea evidențelor contabile în conformitate cu prevederile legii.
Temeiul legal al prelucrării datelor este îndeplinirea atât a obligațiilor contractuale de natură administrativă și contabilă, cât și a obligației prevăzute de aplicabilitatea legii. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului se va face, de asemenea, pe suport de hârtie și prin mijloace automate în deplină conformitate cu legile și reglementările în vigoare privind protecția datelor. În special, datele personale vor fi prelucrate în mod legal, corect și transparent ; datele personale vor fi colectate și înregistrate în scopurile de mai sus și nu vor fi prelucrate mai departe într-un mod care nu este în concordanță cu scopurile deja menționate. Datele personale ale clientului vor fi actualizate atunci când este necesar, prelucrate în așa fel încât să fie întotdeauna relevante, complete și nu excesive în raport cu scopurile prelucrării, precum și păstrate într-o modalitate care să permită identificarea persoanei vizate pentru o perioadă nu mai lungă decât este necesar scopurilor pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior. Datele personale vor fi prelucrate în acest fel pentru a asigura un nivel adecvat de protecție – inclusiv protecția acestuia prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate – de la prelucrarea ilegală sau neautorizată și pana la distrugerea accidentală sau pierderea lor. Furnizarea datelor cu caracter personal este opțională, dar, în cazul în care datele nu sunt furnizate, clientul nu va putea incheia prezentul contract cu Telepass S.p.A. si, in consecinta, nu poate beneficia de servicii. Datele personale ale Clientului vor fi păstrate de Telepass S.p.A. pe toată durata termenilor și condițiilor prezente. De asemenea, datele vor fi păstrate timp de zece (10) ani în scopul păstrării registrelor de contabilitate în condițiile legii. În orice caz, acolo unde este necesar (cum ar fi, de exemplu, pentru a stabili sau apăra o revendicare legală), datele vor fi, de asemenea, păstrate nu mai mult decât este necesar urmăririi legitime a scopurilor prevăzute de lege. Clientul va avea întotdeauna șansa de a accesa datele sale personale pentru a le corecta, șterge și, în general, să-și exercite dreptul prevăzut de legea în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, Clientul are dreptul de a obține, în orice moment, confirmarea existenței (sau absenței) acestor date, comunicarea acestora într-o formă inteligibilă și să cunoască sursa acestora, precum și scopurile și modalitățile de prelucrare a acestora. Clientul are dreptul să cunoască cine este operatorul de date, procesorii de date și către cine pot fi comunicate datele sale. Clientul are dreptul de a verifica acuratețea datelor sale sau de a solicita integrarea, actualizarea sau corectarea lor. Clientul are, de asemenea, dreptul de a cere anularea, anonimizarea sau blocarea în caz de prelucrare ilegală, precum și de a solicita restrângerea prelucrării în conformitate cu legea în vigoare și dreptul de a se opune, în orice caz la
prelucrarea datelor pentru motive legitime. Clientul are dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune plângere la autoritatile competente din Romania.

3.FRANȚA
Servicii de plata taxelor rutiere în Franța.
În cazul în care Clientul solicită serviciile de plata taxelor rutiere în Franța, următorii termeni și condiții suplimentare se vor aplica până în momentul în care Clientul renunță la ele:
a. Acești termeni se aplică tranzacțiilor efectuate folosind echipamentul de bord instalat în vehicul, declarat corespunzător de către client, fie către AROBS ETOLL SOLUTIONS, fie către autoritățile de colectare a taxei rutiere, care poate solicita înregistrarea individuală pentru fiecare echipament de bord. Aceste servicii pot fi, de asemenea, supuse termenilor și condițiilor comerciale specifice autorităților de colectare a taxei rutiere („TCSCTC”) și sunt elaborate și modificate în mod liber de către fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere.
b. Clientul este informat că fiecare autoritate de colectare a taxei rutiere are dreptul de a efectua orice verificări asociate cu utilizarea echipamentelor de bord.
c. Vă reamintim că în temeiul Legii franceze modificate nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 (Legea franceză privind protecția datelor), aveți dreptul la
accesați informațiile deținute despre dvs. de către autoritatea de colectare a taxei rutiere și să solicitați ca acestea să fie corectate sau eliminate dacă este necesar.
d. Utilizarea unui singur echipament de bord pe mai multe vehicule, la trecerea printr-o stație de taxare, este interzisă. Orice astfel de utilizare frauduloasă va rezulta în anularea oricăror reduceri disponibile și implementarea măsurilor stipulate de autoritatea de colectare a taxei rutiere în cazul unei fraude dovedite (în special anularea definitivă a aplicării condițiilor sale comerciale specifice).
e. Orice altă utilizare neconformă, și în special orice altă utilizare a unui echipament de bord într-un vehicul de marfă grea care nu corespunde caracteristicilor sale declarate și înregistrate, va fi facturată la prețul integral.
f. Procedura manual
În cazul unei defecțiuni a dispozitivului pe rețelele franceze:
– la intrare, șoferul trebuie să ia un bilet și să prezinte un astfel de bilet la ieșire pe o bandă manuală.
– la iesire, soferul trebuie sa prezinte echipamentul de bord personalului pentru ca acesta sa fie procesat manual. În cazul în care poarta de taxare de ieșire este complet automatizată, șoferul trebuie să solicite asistență folosind interfonul (un buton de apel de pe terminalul magnetic de plată).
g. Orice utilizare a rețelelor care nu respectă procedura prevăzută de această secțiune va fi efectuată pe cheltuiala și riscul exclusiv al clientului, fără a aduce atingere dreptului AROBS ETOLL SOLUTIONS de a pretinde despăgubiri pentru orice pierderi pe care le-ar putea suferi ca urmare a unei astfel de nerespectări.

4.SPANIA/PORTUGALIA
Servicii de plata taxelor rutiere în Spania/Portugalia.
În cazul în care Clientul solicită serviciile de plata taxelor rutiere în Spania/Portugalia, următorii termeni și condiții suplimentare se vor aplica până în momentul în care clientul renunță la ele:
a. Procedura care trebuie urmată în cazul unei defecțiuni a dispozitivului va fi stipulată în portalul pentru clienți și, după caz, în regulile de funcționare ale autorității de colectare a taxei rutiere sau prin orice alt text aplicabil.

5.Germania
Servicii de plata taxelor rutiere în Germania.
În cazul în care clientul solicită serviciile de plata taxelor rutiere în Germania, următorii termeni și condiții suplimentare se vor aplica până în momentul în care clientul renunță la ele:
a. În conformitate cu reglementările germane (BFStrMG din 12 iulie 2011) în aplicarea Deciziei 2009/750/CE, contribuabilul este: proprietarul vehiculului, conducătorul auto, utilizatorul, persoana care determină utilizarea vehiculului și/sau persoana în numele căreia este înmatriculat vehiculul.
b. În conformitate cu paragraful 1 din BFStrMG, toate vehiculele germane și străine și vehiculele articulate cu un GVWR de cel puțin 7,5 tone destinate transportului de bunuri sau folosite în acest scop sunt supuse taxei rutiere. Condițiile care guvernează supunerea și scutirea de la taxele rutiere sunt disponibile în portalul pentru clienți.
c. Accesul la serviciul german de interoperabilitate depinde de respectarea strictă a obligațiilor prevăzute de BAG (agenție federală independentă care raportează ministerului federal pentru transport și infrastructură digitală – BMVI).
d. La solicitarea unui serviciu, slientul trebuie să furnizeze informațiile cerute de reglementările germane în vigoare, și în special numărul de identificare a vehiculului (VIN) și un document (sub rezerva acceptării de către AROBS ETOLL SOLUTIONS) care certifică orice instalare a unui filtru de particule dacă vehiculul aparține categoriilor de poluare S2 sau S3 (=standard EURO 2 și 3).
e. Datele personale colectate în timpul furnizării serviciului (cum ar fi numele și adresa proprietarului vehiculului și clientul) poate fi transmis către BAG atunci când este solicitat pe bază de fraudă sau defecțiuni care contribuie la eșecul total sau parțial de a plăti taxa de trecere sau în contextul unor verificări aleatorii.
f. În aplicarea LKW-Maut, termenul limită pentru reclamații este stabilit la două (2) luni de la primirea de către client a facturii cu taxă și/sau extrasului de facturare.